HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. s. 30-58. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce.
Název česky Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce.
Název anglicky Different Approaches to Implementation of Individual Action Plans at chosen local public employment services in the Czech Republic.
Autoři HORÁK, Pavel (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. od s. 30-58, 29 s. FSS MU, 2005.
Nakladatel FSS MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/05:00014579
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-210-3867-5
Klíčová slova anglicky Public employment service; individual action plan; policy initiation and policy implementation; institutional environment; bureaucracy; bureau-professionalism; professionalism
Štítky bureau-professionalism, bureaucracy, Individual action plan, institutional environment, professionalism, Public employment service
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Změněno: 31. 3. 2010 14:37.
Anotace
V předkládaném příspěvku se zabýváme novým opatřením českých veřejných služeb zaměstnanosti, individuálním akčním plánem. Jde o opatření založené na filozofii aktivace mladých a dlouhodobých nezaměstnaných, kterého zavádění a implementace je v českém prostředí v důsledku decentralizace veřejné politiky a velké svobody v rozhodování lokálních aktérů, plně v rukou regionálních a lokálních úřadů práce. Konkrétně se pokoušíme nalézt pravidelnosti v různých způsobech jejich zavádění a implementace v prostředí řtyř regionálních českých úřadů práce. U jednotlivých případových studií si všímáme jednak jednotlivých způsobů implementace IAP jakožto interakce liniových pracovníků úřadů práce a nezaměstnaných klientů a jednak specifického kontextu, ve kterém k implementaci IAP dochází. V prvním případě se pokoušíme klasifikovat různé způsoby využívání IAP liniovými pracovníky jako byrokratické, byroprofesionální či profesionální. V druhém případě si všímáme charakteristik jednotlivých lokálních trhů práce, cílové skupiny nezaměstnaných a úřadů práce a jeho personálu. Ke zpracování případových studií využíváme tří metodologicky odlišných datových zdrojů: expertních studií, hloubkových rozhovorů s manažery a liniovými pracovníky jednotlivých úřadů práce a analýzy organizační kultury pracovišť úřadů práce. Na základě zjišttěných dat předkládáme empiricky zjištěné modely způsobů implementace IAP a předkládáme výsledná doporučení pro zajištění profesionální implementace IAP.
Anotace anglicky
In the paper we focus on an Individual Action Plan (IAP). a new Active Labour Market Policy measurer. It is a tool based on philosophy of young and long-term unemployed activation whose initiation and implementation is in Czech environment fully in hands of regional and local employment agencies due to the fact of public policy decentralization and great discretion of local actors. Concretely we try to find regularity in different kinds of initiation and implementation of IAP in environment of four regional employment agencies in the Czech Republic. In particular case studies we notice both different kinds of IAP implementation (as the process of interaction between officials and clients) and specific institutional context of implementation. In the first case we try to classify different kinds of utilizing IAP by line officials describing it as bureaucratic, bureau-professional or professional. In the second case we observe characteristics of particular local labour markets, target groups of unemployed and employment agencies and their staff. To elaborate mentioned case studies we use three different data sources: experts papers, deep interviews with managers and line officials of employment agencies and organizational culture analysis. On grounds of ascertained data we set up both empirically tested models of different kinds of IAP implementation and final recommendation for securing professional implementation of IAP.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2021 16:27