ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ and Olga REZÁKOVÁ. RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍM PORUCHÁM STRES (General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS). In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. p. 94-105, 12 pp. ISBN 80-7315-119-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍM PORUCHÁM STRES
Name (in English) General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS
Authors ŠIBOR, Jiří (203 Czech Republic, guarantor), Luboš HOLÝ (203 Czech Republic) and Olga REZÁKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, School and Health 21, p. 94-105, 12 pp. 2005.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00015022
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7315-119-7
Keywords in English men and health; mental and behavioral disorders; posttraumatic stress disorder; general educational program; stress
Tags general educational program, men and health, mental and behavioral disorders, posttraumatic stress disorder, stress
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., učo 2697. Changed: 17/2/2006 08:25.
Abstract
Duševní a behaviorální poruchy jsou tradičně provázeny řadou sociálních předsudků a stigmat. Škola by mj. měla sehrát roli primární prevence v této oblasti. Rámcové vzdělávací programy pro základní školy a gymnázia zavádí novou vzdělávací oblast Člověk a zdraví, jejíž součástí by se témata z oblasti psychiatrie měla stát. Závažným problémem duševního zdraví člověka 21. století je stres. Stresová reakce jako přirozená součást biologické výbavy organismu nutná pro zvládnutí zátěžové situace má svou komponentu fyziologickou i psychologickou. Problém nastává v případě opakovaného vystavení stresovým situacím negativně ovlivňuje tělesnou i duševní složku lidského zdraví, nebo v případě prožití nadměrně stresující události může se rozvinout posttraumatická stresová porucha. Duševní a behaviorální poruchy vyvolané stresem jsou v MKN-10 řazeny do diagnostické jednotky F40-F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy. U neurotických poruch se předpokládá kromě genetické dispozice i sociální dědičnost: neurotické mechanismy se přenášejí v rodinách, jsou zprostředkovány výchovou a chybným sociálním učením. Lze předpokládat, že podobně tomu bude i s poruchami vyvolanými stresem, jak naznačují výzkumy mezigeneračního přenosu traumatu. Předkládaný text zpracovává problematiku stresu, a tím reaguje na potřebu vytvořit studijní materiály pro budoucí pedagogy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Abstract (in English)
The mental and behavioral disorders are traditionally accompanied by the range of social prejudices and stigmas. Apart from other things, the school should play the role of primary prevence in this field. The general educational programs for basic and grammar schools introduce the new subject Men and Health, the part of which the themes of psychiatry should be. The large problem of men mental health in 21-st century is stress. The anxiety reaction, as a natural part of organism biological outfit that is essential for the cope with the burden situation, has its components physiological and psychological. The problem approaches in the permanent stress situations it is negatively controlling the physical and mental part of human health. In the case of survive the over-fraught situation; the post-traumatic stress disorders could be evolved. The mental and behavioral disorders caused by stress, are in ICD-10 classified in diagnostic unit F40-F49 Neurotic disorders, disorders evoked by stress and somatoform disorders. In neurotic disorders, except the genetic inclination, the social heritability is supposed: the neurotic mechanism are transferred in families, they are mediated by nurturing and wrong social acquisition. As the investigations of the transmission of the holocaust related trauma between generations indicates, it can be assumed, that in the disorders caused by stress, it could by the same. The present text is dealing with the stress problems and thus reacts on the need to create the study materials for the future pedagogues of the subject Men and Health.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/12/2020 06:50