NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. p. 119-120, 2 pp. ISBN 80-210-3863-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů
Authors NYKODÝM, Jiří.
Edition 2005. vyd. Brno, Sport a kvalita života, p. 119-120, 2 pp. 2005.
Publisher Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-3863-2
Keywords in English coordinating abilities; ice-hockey; training; ice-hockey skills
Tags coordinating abilities, ice-hockey, ice-hockey skills, training
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 31/3/2010 22:38.
Abstract (in Czech)
Z pohledu věku lze koordinační schopnosti ovlivňovat poměrně brzy, od 6-8 let i dříve. Příznivé období přirozeného rozvoje připadá na dobu před pubertou, ve kterém naopak možnosti výraznějšího zlepšení poněkud klesají. Základním požadavkem tréninku je záměrně a opakovaně stavět sportovce do situací, v nichž musí řešit různé pohybové úkoly a zvládnout různě složitou, a tím i po stránce koordinační náročnou pohybovou činnost. V podstatě se jedná o rozšiřování pohybové zkušenosti cestou vykonávání nových, svojí obtížností stále komplikovanějších pohybů. Uplatněním těchto principů se získává schopnost rychleji se učit novým pohybům, pohotově a úspěšně se přizpůsobovat měnící se situaci, jsou vytvářeny předpoklady osvojovat si nové a obtížnější pohybové dovednosti.
Abstract (in English)
We can influence coordinating abilities relatively soon, from 6-8 year old and sooner. Favourable period of natural development fall on time before puberty, in which on the contrary chances of expressive improvement are somewhat falling. Basic requirements of training are purposely and repeatedly formation sportsmen into situations, in which they must solve different kinetic problems and manage differently complicated co-ordinating kinetic activities. In principle it is dissemination of kinetic experience on the way of pursuance of the new, more complicated movements. We can obtain this ability faster with teaching of new movements, promptly and successfully with adapt of variable situation. Assumptions are generated to adopt new and difficult kinetic skills.
PrintDisplayed: 29/10/2020 12:28