Informační systém MU
ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment
Name in Czech Partnerské vztahy a sexualita českých adolescentů v prostředí internetu
Authors ŠMAHEL, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition San Francisco, Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006, 2006.
Publisher Society for Research on Adolescence
Other information
Original language English
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/06:00016856
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English adolescent; Internet; sexuality; relationships
Tags adolescent, internet, relationships, sexuality
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., učo 3068. Changed: 22/6/2009 12:18.
Abstract
Computers and the Internet are not only becoming an indispensable part of corporate activities or scientific work, they also serve as a source of information, advice, entertainment, and self-realisation opportunities for many children, adolescent, as well as adults. In the Czech Republic, the Internet was used by 3.3 million inhabitants at the end of 2004, which represent approximately 33% of population. It is a group of adolescents that shows a high penetration of the Internet use: according to available surveys, in May 2003, the Internet was used by 65% adolescents aged between 12 15 years and 72% aged between 16 19 years. Clarifying the questions and priorities in the domain of friendships and partnership relations, as well as in the sphere of sexuality, is an inseparable part of identity searching in the period of adolescence. Identity searching in this sphere is also reflected in adolescents' behaviour in the virtual environment, which was the subject of the submitted survey. We are submitting the results of a quantitative piece of research which surveyed 681 secondary school students aged between 12-20 years. The data collection was held in May and June 2003 via common questionnaires (492 respondents) and website questionnaires (189 respondents). When comparing pen-and-paper questionnaire answers with website questionnaire answers, it was revealed that there were statistically significant differences with only 3 out of 95 questions, 2 of which dealt with the topic of sexual behavior. When filling in the online questionnaire, the adolescents tended to be more open: they admitted more frequently being inciters of sexual harassment. Furthermore, there are statistically significant differences with sexual harassment on the Internet between boys and girls: it is girls who are harassed more often (10.6% of girls versus 4.4% of boys), whereas it is boys who have a much stronger tendency to provoke sexual harassment (5.5% of boys versus 1.2% of girls). The submitted paper deals with adolescents' behaviour on the Internet in the sphere of friendships and partnership relations. It has been proven that it is the safety and anonymity related to the virtual environment that helps some adolescents overcome their shyness and worries when meeting new people, which they experience in their real life (35.6% of adolescents expressed agreement to this). However, the majority of adolescents (72.6%) refer to virtual relationships as superficial and short-term. At the same time, the opinion concerning a lower quality of virtual relationships does not prevent adolescents from using the Internet as a means of getting acquainted with their potential partners: 39.1% of adolescents have used the Internet when meeting their potential partners. It seems that, within the sphere of relationships, the virtual world helps satisfy adolescents' needs and developmental tasks. The Internet becomes another dimension, in which the adolescent satisfies his or her needs, which might be especially important for socially handicapped groups of adolescents.
Abstract (in Czech)
Počítače a internet se stávají nedílnou součástí nejen činnosti firem nebo vědecké práce, ale jsou také zdrojem informací, poučení, zábavy a možností seberealizace pro mnoho dětí, adolescentů i dospělých. Český internet měl koncem roku 2004 3,3 milionu uživatelů, což představuje asi třetinu obyvatelstva. Vysoká penetrace internetu je mezi adolescenty, dle dostupných výzkumů (Media Projekt) používalo v ČR v květnu 2003 internet 65% dospívajících ve věku 12 15 let a 72% dospívajících ve věku 16 19 let. Nedílnou součástí hledání identity v období adolescence je ujasnění si otázek a priorit v oblasti vztahů přátelských, partnerských a v oblasti sexuality. Hledání identity v této oblasti se promítá také v chování adolescentů ve virtuálním prostředí, což se stalo předmětem zkoumání předkládaného výzkumu. Prezentujeme zde výsledky kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 681 studentů středních škol, sběr dat proběhl v květnu a červnu 2003 prostřednictvím běžných dotazníků (492 respondentů) a dotazníků umístěných na webových stránkách (189 respondentů). Při srovnání odpovědí respondentů z dotazníků papír-tužka a z webového rozhraní jsme nalezli statisticky významný rozdíl pouze u 3 otázek z celkem 95 položek dotazníku, přičemž 2 z těchto otázek se týkaly tématiky sexuálního obtěžování. Dospívající byli při vyplňování dotazníku na internetu více otevření - častěji přiznali, že byli příjemci i původci sexuálního obtěžování. Statisticky významné rozdíly ve zkušenosti se sexuálním obtěžováním na internetu jsou také u chlapců a dívek, dívky jsou častěji obtěžovány (10.6% dívek versus 4.4% chlapců) a chlapci jsou častěji těmi, kdo sexuálně obtěžují (5.5% chlapců versus 1.2% dívek). Poster ukazuje podrobně tyto výsledky. V předkládaném příspěvku se zabýváme chováním adolescentů na internetu v oblasti přátelských a partnerských vztahů (romantic relationships?). Ukazuje se, že bezpečí a anonymita virtuálního prostředí pomáhá části adolescentů překonat nesmělost a obavy při seznamování, které pociťují v reálném životě (souhlasilo 35.6% adolescentů). Většina adolescentů však popisuje virtuální vztahy jako povrchní a krátce trvající (72.6%). Přesto existuje významná skupina dospívajících, která tuto skutečnost popírá a pro které mohou být virtuální vztahy patrně stejně důležité jako vztahy reálné tito adolescenti mají častěji přátele v realitě, které poznali na internetu. Zároveň však názor ohledně nižší kvality virtuálních vztahů neomezuje adolescenty používat internet jako prostředek k seznámení 39.1% dospívajících použilo internet při seznamování s potenciálním partnerem. Výzkum naznačuje dále pozitivní vztah mezi (percipovaným) počtem přátel v reálném životě a na internetu, dospívající s více přáteli v reálném životě mají více přátel také na internetu (r=0.21 ; p<0.01). Ukazuje se, že virtuální svět v oblasti vztahů pomáhá naplnit potřeby a vývojové úkoly adolescentů. Internet se stává dalším místem - rozměrem, v němž dospívající své potřeby naplňuje, což může být důležité právě pro sociálně handicapované skupiny dospívajících.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
Displayed: 4/12/2023 01:37