PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 207-224. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu
Název česky Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu
Název anglicky The Lord's supper in Corinth : towards the archaeology of social conflict
Autoři PAPOUŠEK, Dalibor (203 Česká republika, garant).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro studium náboženství, 2006, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00018295
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky rané křesťanství; Korint; Pavel z Tarsu; sociologie; archeologie; sociální konflikt
Klíčová slova anglicky early Christianity; Corinth; Paul of Tarsus; sociology; archaeology; social conflict
Štítky Archaeology, Corinth, early Christianity, Paul of Tarsus, social conflict, sociology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D., učo 349. Změněno: 7. 1. 2010 11:57.
Anotace
Tzv. "nový konsensus", k němuž na přelomu 70. a 80. let 20. století dospělo několik sociologizujících novozákoníků (A. Malherbe, G. Theissen, W. A. Meeks, J. Murphy-O'Connor), posunul dosavadní sociálně historický výzkum raného křesťanství na novou úroveň. Přes rozdíly v dílčích zjištěních zastávali jeho představitelé společné stanovisko, že raně křesťanské obce nebyly homogenně proletářské, nýbrž sociálně stratifikované. Jejich argumenty se opíraly především o analýzy Pavlových listů poskytujících unikátní doklady sociálního napětí a rozdílů mezi nejstaršími křesťany. Studie mapuje současnou diskusi vyvolanou knihou Justina J. Meggitta Paul, Poverty and Survival (1998), který zpochybnila "nový konsensus" a znovu přišla s teorií o sociální homogenitě a rovnostářském mutalismu raně křesťanských obcí. Hlavní pozornost je soustředěna na konflikt týkající se Večeře Páně v Korintu (1 K 11,17-34) a jeho analýzu z hlediska archeologie (J. Murphy-O'Connor, D. G. Horrell). Archeologické přístupy jsou traktovány jako důležitý příspěvek, který může prohloubit diskusi o sociální stratifikaci korintské církve a podpořit "nový konsensus" rozsáhlejšími doklady. Autor studie zdůrazňuje komplementaritu metod archeologie a textové kritiky při sociálně historickém výzkumu života nejstarších křesťanů.
Anotace anglicky
The so-called "new consensus", achieved at the turn of the 1970's and the 1980's by a group of sociologically inlined New Testament scholars (A. Malherbe, G. Theissen, W. A. Meeks, J. Murphy-O'Connor), shifted the hitherto socio-historical research of earliest Christianity to a new level. Although their conclusions differed in details, they all stated that early Christian communities were not homogenously proletarian, but socially stratified. Their argumentation was built mainly on new analyses of Paul's letters, providing unique evidence of social tensions and differences among early Christians. The article reconsiders the recent discussion provoked by Justin J. Meggitt's book Paul, Poverty and Survival (1998), which questioned the "new consensus" and reasserted the theory of social homogeneity and equal mutualism within the early Christian churches. The main attention is focused on the conflict over the Lord's Supper in Corinth (1 Cor. 11:17-34) and its analysis from an archaeological perspective (J. Murphy-O'Connor, D. G. Horrell). Archaeological suggestions are considered as an important contribution which can deepen the current discussions on social stratification of the Corinthian church and support the "new consensus" with a larger body of evidence. The author stresses the complementary character of archaeological and textual methods used in the socio-historical research of early Christian life.
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2023 18:06