SLABÝ, Ondřej, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Alena TRTÍLKOVÁ, Ivana JURASOVÁ a Rostislav VYZULA. Zapojení vybraných mikroRNA do patogeneze kolorektálního karcinomu a jejich korelace s klinicko-patologickými charakteristikami. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 358-359, 2 s. ISBN 978-978-086-793-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zapojení vybraných mikroRNA do patogeneze kolorektálního karcinomu a jejich korelace s klinicko-patologickými charakteristikami.
Název anglicky Correlation of selected microRNAs with histopathologic features of colorectal cancer
Autoři SLABÝ, Ondřej (203 Česká republika), Miroslav SVOBODA (203 Česká republika), Ingrid GARAJOVÁ (703 Slovensko), Marek SVOBODA (203 Česká republika), Milana ŠACHLOVÁ (203 Česká republika), Tamara ŠMERDOVÁ (203 Česká republika), Alena TRTÍLKOVÁ (203 Česká republika), Ivana JURASOVÁ (203 Česká republika) a Rostislav VYZULA (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. od s. 358-359, 2 s. 2007.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/07:00024059
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-978-086-793-5
Klíčová slova anglicky colorectal cancer; patogenesis; microRNA
Štítky Colorectal cancer, microRNA, patogenesis
Změnil Změnil: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., učo 42891. Změněno: 8. 4. 2010 16:17.
Anotace
MikroRNA (miRNA) jsou nekódující jednořetězcové RNA o délce 18-25 nukleotidů tvořící novou skupinu regulátorů genové exprese vyskytující se v rostlinných i živočišných buňkách. Kódující mRNA negativně regulují jedním ze dvou mechanizmů v závislosti na míře komplementarity miRNA s cílovou sekvencí. Při úplné či téměř úplné komplementaritě miRNA s cílovou sekvencí dochází k jevu RNA interference. Kódující mRNA jsou štěpeny ribonukleázami v multiproteinovém komplexu asociovaném s miRNA, RISC (RNA-induced silencing complex), dokud nejsou zcela degradovány. Tento mechanizmus byl opakovaně pozorován v rostlinných buňkách, ale doposud nebyl prokázán u buněk živočišných. Živočišné miRNA využívají rozdílného mechanizmu, který není spojený s degradací cílové mRNA. Regulační účinek uskutečňují vazbou na nedokonale komplementární sekvence v rámci 3-netranslatovaných oblastí (UTR) cílových mRNA, a expresi genů regulují post-transkripčně tím, že znemožňují jejich translaci. Druhý mechanizmus je proto doprovázen souvisejícím poklesem hladiny kódovaného proteinu, zatímco hladina cílové mRNA není ovlivněna [1]. Biogeneze miRNA z prekurzorových molekul je dvoustupňový proces. Primární transkripty, pri-miRNA, jsou často dlouhé i několik kilobází a jsou dále v jádře zpracovávány RNázou III zvanou Drosha a dvouřetězcovou-RNA-vázajícím proteinem Pasha na přibližně 70 nukleotidů dlouhé pre-miRNA vytvářející nedokonalé vlásenkové struktury, které jsou exportovány do cytoplazmy transportérem exportinem 5. Pre-miRNA jsou dále štěpeny RNázou III zvanou Dicer na finální miRNA duplexy dlouhé přibližně 22 bazí. Jedno z vláken miRNA duplexu se asociuje ke komplexu RISC a druhé vlákno je ihned degradováno. Komplex miRNA-RISC je připraven na translační represi případně degradaci cílových mRNA. Schopnost miRNA vázat se k cílovým sekvencím i v případě nedokonalé komplementarity je důvodem velkého množství cílových mRNA pro každou jednotlivou miRNA. Podle odhadů bioinformatických analýz mají miRNA potenciál regulovat přibližně 30% lidských genů [1, 2, 3]. Stále více důkazů svědčí pro zásadní roli miRNA v kontrole buněčné proliferace a přežívání tedy procesů bezprostředně souvisejících s onkogenním procesem. Přibližně 50% miRNA genů se nachází na fragilních částech chromozómů, což vede k častým abnormalitám v počtu jejich kopií, zahrnující jak jejich ztrátu tak amplifikaci, právě v případě onkologických onemocnění [4]. MiRNA mohou mít funkci onkogenu nebo nádorového supresoru v závislosti na charakteru cílových kódujících mRNA [2, 3]. Významným příkladem miRNA s funkcí nádorového supresoru je rodina miRNA označovaná let-7 negativně regulující onkogen RAS. Snížená exprese let-7 v nádorech vede ke zvýšeným hladinám onkogenu RAS, a související ztrátě kontroly proliferace [5, 6]. Do regulace dalšího významného onkogenu MYC je zapojen například klastr miR-17-92, miR-142 nebo miR-155 [2, 3]. Klasickým případem onkogenní miRNA je miR-21, jejíž antiapoptický efekt byl pozorován u glioblastomů, ve kterých se miR-21 vyskytovala až ve stonásobně zvýšených hladinách oproti kontrolní zdravé tkáni [7]. Zvýšené hladiny miR-21 byly pozorovány také u mamárního a kolorektálního karcinomu [8, 9]. Díky rychlému vývoji metod jako jsou miRNA mikročipy či varianta kvantitativní RT-PCR sloužící k detekci miRNA se podařilo identifikovat a vylisovat specifické expresní miRNA profily u všech dosud zkoumaných typů nádorových onemocnění...
Anotace anglicky
MicroRNAs (miRNAs) are noncoding single-strand RNA with a length of 18-25 nucleotides forming a new group of regulators of gene expression occurring in both plant and animal cells. Negatively regulate the mRNA encoding one of two mechanisms depending on the degree of complementarity to the miRNA target sequences. When complete or nearly complete complementarity with the miRNA target sequence is the phenomenon of RNA interference. Coding mRNAs are cleaved ribonuclease in multiproteinovém complex associated with miRNAs, RISC (RNA-induced silencing complex), until they are completely degraded. This mechanism has been repeatedly observed in plant cells, but has not yet been demonstrated in animal cells. Animal miRNAs using different mechanism that is associated with degradation of the target mRNA. Regulatory effect by binding to imperfectly made complementary sequences within the 3-netranslatovaných regions (UTR) of target mRNAs and regulate gene expression post-transcriptionally that prevent their translation. The second mechanism is therefore accompanied by a related decrease in levels of encoded protein, whereas the level of the target mRNA is not affected [1]. MiRNA biogenesis from precursor molecules is a two-step process. Primary transcripts, the PRI-miRNAs are often long and several kilobází and are further processed in the nucleus RNase III called Drosha and dvouřetězcovou-RNA-bound protein Pasha to about 70 nucleotides long pre-miRNA-generating imperfect hairpin structures, which are exported to the cytoplasm of the transporter exportinem 5th Pre-miRNAs are further cleaved RNase III called Dicer miRNA duplexes on the final length of approximately 22 bases. One of the miRNA duplex fiber associates with the RISC complex and the second thread is immediately degraded. MiRNA-RISC complex is ready for translational repression or degradation of target mRNA.
Návaznosti
NR9076, projekt VaVNázev: Genomické profilování v predikci odpovědi na chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku
VytisknoutZobrazeno: 25. 11. 2020 04:12