OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 41-50. ISBN 80-210-4069-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse)
Name in Czech Audio-vizuální symbióza v díle Publilia Optatiana Porfyria (Na cestě k rozuzlení záhady pozdně antické expanzivní mřížkové poezie)
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien, p. 41-50, 10 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018764
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-4069-6
Keywords (in Czech) Optatianus; pozdně antická poezie; carmina figurata
Keywords in English Optatianus; late ancient poetry; carmina figurata
Tags figured poetry, late ancient poetry, Optatianus
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 8/12/2012 08:43.
Abstract
The article deals with the work of Publilius Optatianus Porfyrius, a relatively unknown late ancient author of figured poetry. His poems are first introduced in the context of the development of the genre of visual poetry from its beginnings up to the present day. The significance of Optatianus’ figured poems is then commented on in terms of their content and especially with regard to their formal conception. Last but not least, Optatianus’ view of language as a system is discussed in relation to structuralist linguistics and semiotics.
Abstract (in Czech)
Článek pojednává o básnické sbírce Publilia Optatiana Porfyria, relativně málo známého pozdně antického autora figurální poezie. Optatianovo dílo je nejprve představeno v kontextu vývoje daného žánru od jeho počátků až do současnosti. Optatianovy figurální skladby jsou dále analyzovány jak z hlediska obsahu, tak zvláště po stránce formální. V neposlední řadě článek pojednává o Optatianově zacházení s jazykem jako systémem, a to na pozadí strukturalistické lingvistiky a sémiotiky.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Information Infrastructure (National Research Programme)
PrintDisplayed: 22/9/2021 12:42