ŠIBOR, Jiří and Luboš HOLÝ. Rámcový (školní) vzdělávací program ve vztahu k duševním a behaviorálním poruchám - Alzheimerova choroba (General (School) Educational Framework Referring To Mental and Behavioural Disorders - Alzheimer Disease). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. p. 61, 1s +CD ROM. ISBN 978-80-7231-228-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rámcový (školní) vzdělávací program ve vztahu k duševním a behaviorálním poruchám - Alzheimerova choroba
Name (in English) General (School) Educational Framework Referring To Mental and Behavioural Disorders - Alzheimer Disease
Authors ŠIBOR, Jiří and Luboš HOLÝ.
Edition Brno, XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, p. 61, 1s +CD ROM, 2007.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-228-3
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., učo 2697. Changed: 21/6/2007 09:36.
Abstract
Duševní a behaviorální poruchy jsou provázeny řadou sociálních předsudků a stigmat. Škola by mj. měla sehrát roli primární prevence v této oblasti. Rámcové vzdělávací programy pro základní školy a gymnázia zavádí nový učební předmět Výchova ke zdraví, jehož součástí by se psychiatrická témata měla stát. Závažným problémem duševního zdraví 21. století je Alzheimerova choroba (A. CH.). A. CH. je nejčastěji se vyskytující demencí. Ve svých důsledcích je A. CH. nesmírný problém jak zdravotní, tak ekonomický a společenský. Četnost této choroby roste s věkem a populace celosvětově stárne. A. CH. se podle MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) řadí do diag-nostické jednotky F00–F09 Organické duševní poruchy, a současně se řadí k neurodegenerativním onemoc-něním. Předkládaný text zpracovává komplexně problematiku A. CH., a tím reaguje na potřebu tvorby integro-vaných studijních materiálů pro stávající a budoucí pedagogy učebního předmětu Výchova ke zdraví.
Abstract (in English)
Mental and behavioural disorders are accompanied by a number of social prejudice and stigmas. The school should be a power behind the primary prevention in this sphere. Educational framework meant for basic and gram-mar schools is going to introduce a new school subject Teaching to Our Health which should undoubtedly include psychiatrical topics. Alzheimer disease (A. D.) has become a very serious problem of mental health in 21st century. A. D. is the most frequent kind of dementia. Consequently A. D. is not only an example of great health problem but also economical and social one. The prevalence of this disease increases with the age and the worldwide popu-lation grows old. A. D. according to ICD-10 (International Classification of Diseases) ranks among the diagnostic units F00-F09 Organic mental disorders and it can also be considered the neurodegeneration disease. The sub-mitted text comprehensively processes the problems of A. D. and thus response to our needs to create integrated studying materials for both current and future teachers of the above mentioned subject Teaching to Our Health.
PrintDisplayed: 18/1/2021 22:20