VOJTOVÁ, Jarmila. Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence (Silesian dialectal characteristics in Korpus of Private Correspondence). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná [č. 41-]. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2006, vol. 54, No 54, p. 201-207. ISSN 0231-7567.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence
Name in Czech Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence
Name (in English) Silesian dialectal characteristics in Korpus of Private Correspondence
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná [č. 41-], Brno, Filosofická fakulta brněnské university, 2006, 0231-7567.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018807
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) dialektologie; slezské dialekty; jazyk soukromé korespondence
Keywords in English dialectology; Silesian dialects; language of private correspondence
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 25/3/2010 08:56.
Abstract
Příspěvek se zabývá otázkou, v jaké míře jazyk soukromé korespondence odráží nářeční původ autora. Analýza se zabývá 224 soukromými dopisy z uvedeného korpusu, které v letech 1990-2003 napsali mladí lidé pocházející ze slezské nářeční oblasti. Ve srovnání s dopisy z ostatních nářečních oblastí se ukazuje, že podíl nářečních prvků je v dopisech ze slezské nářeční oblasti významně nižší. Uchovávají se pouze rysy společné všem slezským nářečím. I zde se odráží proces nivelizace nářečí. Nápadně ustupují rysy, kterými se vymezuje podrobnější třídění slezských dialektů, jevy, jimiž se jednotlivé podskupiny liší od sebe navzájem. Zůstávají rysy méně příznakové, mající v rámci slezských nářečí maximální zeměpisné rozšíření, příp. jevy přesahující do moravských nářečí (mající tudíž pevnější pozici, neboť jsou to jevy nejen slezské, ale zároveň šířeji moravské), a dále ty rysy, které jsou shodné s hovorovou variantou spisovného jazyka.
Abstract (in English)
The contribution deals with the issue to what extent the language of contemporary private correspondence reflects the authors’ background as far as dialects are concerned. The text analyses 224 private letters from the above-mentioned corpus, written in the period from 1990 to 2003 by young people from the Silesian dialectal area. Considerably receding elements are those upon which a more detailed classification of Silesian dialects is based, elements in which the particular smaller dialectal groups differ from one another. Remaining elements are those which are less marked, with the maximum areal extent within Silesian dialects or elements outreaching to Moravian dialects (having thus a stronger position, as they are elements not only Silesian, but more generally Moravian) and also those elements corresponding with the colloquial variety of standard language.
Links
GA405/03/0248, research and development projectName: Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexikologicko-lexikografického a dialektologického
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 26/2/2021 05:06