FRÖMEL, Karel, Adrian BAUMAN, Jiří NYKODÝM and al. ET. Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky (The intensity and volume of physical activity from 15 to 69 years of the Czech Republic population). Česká kinantropologie, FTVS, 2006, 1/2006, No 10, p. 13 - 29. ISSN 1211-9261.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky
Name in Czech Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky
Name (in English) The intensity and volume of physical activity from 15 to 69 years of the Czech Republic population
Authors FRÖMEL, Karel (203 Czech Republic), Adrian BAUMAN (36 Australia), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, guarantor) and al. ET (203 Czech Republic).
Edition Česká kinantropologie, FTVS, 2006, 1211-9261.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00032395
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) intenzivní pohybová aktivita, středně zatěžující pohybová aktivita, chůze, zdravý a aktivní životní styl, dotazník IPAQ
Keywords in English vigorous physical activity; moderate physical activity; walking; active lifestyle questionnaire IPAQ
Tags active lifestyle questionnaire IPAQ, moderate physical activity, vigorous physical activity, walking
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 30/3/2010 22:45.
Abstract
Cílem studie je poskytnout údaje o pohybové aktivitě obyvatel České republiky, které jsou srovnatelné s charakteristikami obvyklými v zahraničí, na které bude možné navazovat v nejbližších letech a které umožní objektivně hodnotit stav a trendy v aktivním životním stylu. Výzkumný soubor tvoří systematicky náhodný reprezentativní výběr 15-69letých mužů (n=5186) a žen (n=5614) ze všech krajů České republiky. Úroveň pohybové aktivity byla zjišťována prostřednictvím krátké verze International Physical Activity Questionnaire v rámci celosvětově organizovaného výzkumu. U starších skupin obyvatel dochází u mužů i žen k poklesu počtu dnů v týdnu, kdy provozují intenzivní pohybovou aktivitu i k poklesu času věnovanému tomuto druhu pohybové aktivity. V středně zatěžující pohybové aktivitě a chůzi nejsou rozdíly z hlediska věku a pohlaví ve většině parametrů významné. Celkový objem pohybové aktivity se snižuje s věkem zejména u mužů. Muži jsou celkově pohybově aktivnější (Mdn=4776 MET-min týden-1) než ženy (Mdn=3705 MET-min týden-1). Pouze 39,69 % obyvatel České republiky splňuje požadavky Healthy people 2010. Dominující pohybovou aktivitou obyvatel je chůze. S věkem se výrazně snižuje zapojení mužů i žen do organizované pohybové aktivity. Monitorování stavu a trendů v pohybové aktivitě obyvatel je nezbytné zařadit do pravidelného sledování úrovně a vývoje zdraví, kultury a sportu obyvatel České republiky.
Abstract (in English)
The aim of this study is to provide information on movement activity in the Czech Republic, which are comparable with the characteristics of the usual abroad, which will be followed in the next few years and to allow an objective assessment of the state and trends in the active lifestyle. Research consists of a set of systematic random representative sample of 15 to 69 men (n = 5186) and women (n = 5614) from all regions of the Czech Republic. The level of physical activity was established through a short version International Physical Activity Questionnaire in the context of the worldwide research. For the older population occurs in both men and women to fall in the number of days per week, which operate intensive physical activity to decrease the time given to this type of movement activity. In the middle movement burdensome activity and walking are differences in terms of age and sex in the most important parameters. The total volume of physical activity decreases with age especially in men. Men are generally physically active (Mdn = 4,776 MET-min week-1) than women (Mdn = 3,705 MET-min week-1). Only 39.69% of the population of the Czech Republic meets the requirements of Healthy people 2010. The dominating physical activity is walking people. Age significantly reduces the involvement of both men and women in organized physical activity. Monitoring the status and trends in the functional activity of the population, it is necessary to include in the regular monitoring of levels of development and health, culture and sports in the Czech Republic.
Links
MSM6198959211, plan (intention)Name: Pluralita kultury a demokracie
PrintDisplayed: 24/10/2020 05:11