SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, s. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii
Název česky Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii
Název anglicky --
Autoři SVOBODA, Marek (203 Česká republika, garant), Marián HAJDÚCH (203 Česká republika) a Jaroslav MICHÁLEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004, od s. 50-53, 4 s. 2004.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-86793-01-X
Klíčová slova anglicky DNA microarrays; gene expression; cancer; prediction; prognosis
Štítky cancer, DNA microarrays, GENE EXPRESSION, Prediction, prognosis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 01:29.
Anotace
Úvod Aberantní genová exprese je klíčovým krokem iniciace, promoce a progrese tumoru. Vzniká na podkladě chromozomálních změn, mnohočetných genových mutací a genetické nestability nádorové buňky. Studium těchto změn za použití tradičních metod molekulární biologie je v širším měřítku velmi obtížné a ve druhé polovině minulého století bylo omezeno především na detekci produktů chromozomálních translokací (např. Bcr/abl), identifikaci základních genových mutací (např. p53, BRCA1), nebo kvantifikaci exprese jednotlivých genů. Porozumění pro většinu nádorů tak bylo omezeno především na jejich histologickou klasifikaci, grading, klinický rozsah a ojedinělé molekulární markery. Kombinace těchto kritérií byla a je více či méně úspěšně používána k rozlišení prognosticky odlišných skupin. Z pohledu 21. století charakterizovaného rozvojem nových technologií a existencí částečně i kompletně zmapovaných genomů již několika organismů, včetně lidského genomu, se to jeví jako nedostatečné. Je-li aberantní genová exprese skuteč ně klíč ovým krokem tumorogeneze a platí-li základní dogma informačního toku v biologických systémech (DNA>RNA>protein>fenotyp), vzniká tak předpoklad, že biologické koreláty genové exprese jsou identifikovatelné. Naděje je proto vkládána do DNA čipů (DNA microarrays), které představují zařízení schopné ve velmi krátkém čase paralelně detekovat a kvantifikovat expresi až desítky tisíc genů (profil genové exprese) a nebo identifikovat variabilitu genetického kódu. DNA čipové analýzy nám umožňují globální pohled na genovou expresi nádoru a identifikaci genetických markerů důležitých pro diagnostiku, klasifikaci a predikci nádorového onemocnění. Základy technologie DNA čipů DNA čipy můžeme definovat jako miniaturizované zařízení nesoucí na svém povrchu imobilizované fragmenty nukleových kyselin (sondy) v přesně určeném uspořádání. Tyto sondy jsou sekvenčně derivovány tak, aby mohly specificky hybridizovat s testovaným genetickým materiálem, který je předem speciálně označen za účelem posthybridizační detekce [3].
Anotace anglicky
This publication exists only in Czech language.
VytisknoutZobrazeno: 16. 7. 2024 01:21