Informační systém MU
SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH and Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii (--). In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, p. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii
Name in Czech Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii
Name (in English) --
Authors SVOBODA, Marek (203 Czech Republic, guarantor), Marián HAJDÚCH (203 Czech Republic) and Jaroslav MICHÁLEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004, p. 50-53, 4 pp. 2004.
Publisher Masarykův onkologický ústav v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-86793-01-X
Keywords in English DNA microarrays; gene expression; cancer; prediction; prognosis
Tags cancer, DNA microarrays, GENE EXPRESSION, Prediction, prognosis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 01:29.
Abstract
Úvod Aberantní genová exprese je klíčovým krokem iniciace, promoce a progrese tumoru. Vzniká na podkladě chromozomálních změn, mnohočetných genových mutací a genetické nestability nádorové buňky. Studium těchto změn za použití tradičních metod molekulární biologie je v širším měřítku velmi obtížné a ve druhé polovině minulého století bylo omezeno především na detekci produktů chromozomálních translokací (např. Bcr/abl), identifikaci základních genových mutací (např. p53, BRCA1), nebo kvantifikaci exprese jednotlivých genů. Porozumění pro většinu nádorů tak bylo omezeno především na jejich histologickou klasifikaci, grading, klinický rozsah a ojedinělé molekulární markery. Kombinace těchto kritérií byla a je více či méně úspěšně používána k rozlišení prognosticky odlišných skupin. Z pohledu 21. století charakterizovaného rozvojem nových technologií a existencí částečně i kompletně zmapovaných genomů již několika organismů, včetně lidského genomu, se to jeví jako nedostatečné. Je-li aberantní genová exprese skuteč ně klíč ovým krokem tumorogeneze a platí-li základní dogma informačního toku v biologických systémech (DNA>RNA>protein>fenotyp), vzniká tak předpoklad, že biologické koreláty genové exprese jsou identifikovatelné. Naděje je proto vkládána do DNA čipů (DNA microarrays), které představují zařízení schopné ve velmi krátkém čase paralelně detekovat a kvantifikovat expresi až desítky tisíc genů (profil genové exprese) a nebo identifikovat variabilitu genetického kódu. DNA čipové analýzy nám umožňují globální pohled na genovou expresi nádoru a identifikaci genetických markerů důležitých pro diagnostiku, klasifikaci a predikci nádorového onemocnění. Základy technologie DNA čipů DNA čipy můžeme definovat jako miniaturizované zařízení nesoucí na svém povrchu imobilizované fragmenty nukleových kyselin (sondy) v přesně určeném uspořádání. Tyto sondy jsou sekvenčně derivovány tak, aby mohly specificky hybridizovat s testovaným genetickým materiálem, který je předem speciálně označen za účelem posthybridizační detekce [3].
Abstract (in English)
This publication exists only in Czech language.
Displayed: 15/7/2024 19:13