SVOBODA, Marek, Peter GRELL and Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu (The use of DNA microarrays for molecular diagnostics and prediction of breast cancer.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005. p. 13. ISBN 80-239-6302-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu
Name in Czech Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu
Name (in English) The use of DNA microarrays for molecular diagnostics and prediction of breast cancer.
Authors SVOBODA, Marek, Peter GRELL and Katarína PETRÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Olomouc, 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, p. 13-13, 2005.
Publisher Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-239-6302-3
Keywords in English DNA microarrays; breast cancer; prediction; prognosis
Tags breast cancer, DNA microarrays, Prediction, prognosis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 10:59.
Abstract
Naše současné porozumění pro většinu nádorů je stále omezeno především na jejich histologickou klasifikaci, grading, klinický rozsah a ojedinělé molekulární markery choroby. Kombinace těchto kritérií je více či méně úspěšně používána k rozlišení prognosticky odlišných skupin. Z pohledu 21. století charakterizovaného rozvojem nových technologií na poli molekulární biologie a genetiky, a existencí částečně i kompletně zmapovaných genomů již několika organismů, včetně úplné sekvence lidského genomu, se to jeví jako nedostatečné. Je-li aberantní genová exprese skutečně klíčovým krokem iniciace, promoce a progrese tumoru, a platí-li základní dogma informačního toku v biologických systémech (DNA-RNA-protein-fenotyp), vzniká tak předpoklad, že biologické koreláty genové exprese jsou identifikovatelné. Naděje je proto vkládána do DNA čipů (DNA microarrays), které představují zařízení schopné ve velmi krátkém čase paralelně detekovat a kvantifikovat expresi až desítky tisíc genů (profil genové exprese) a nebo identifikovat variabilitu genetického kódu. DNA čipové analýzy nám umožňují globální pohled na genovou expresi nádoru a identifikaci genetických markerů důležitých pro diagnostiku, klasifikaci a predikci nádorového onemocnění (1). To dokazuje celá řada prací na toto téma publikovaných. V naší přednášce se zaměříme na dosavadní využití DNA čipů a získaných profilů genové exprese u karcinomu prsu. Ve stručném přehledu některé výsledky uvádíme. Perou a kolektiv publikovali v roce 2000 v Nature (2) a v roce 2001 v PNAS(3) práce, ve kterých na základě profilu genové exprese identifikovali 4 hlavní skupiny karcinomů prsu. První skupina karcinomů byla charakterizována expresí cytokeratinů luminálního typu a estrogenových receptorů. Byla proto označena luminal group a podle intenzity exprese rozdělena na podskupinu luminal-A, s vysokou expresí těchto markerů, a luminal-B / luminal C s nízkou expresí. Druhá skupina karcinomů byla odlišitelná pomocí vysoké exprese HER2. Třetí skupina, basal-like, se vyznačovala vysokou expresí cytokeratinů bazálního typu a sporadickou expresí estrogenových receptorů. Čtvrtá skupina byla pojmenována normal breast-like a byla pro ni charakteristická exprese genů exprimovaných především tukovou a neepiteliální tkání z karcinomu prsu. Uvedené rozdělení mělo silný prognostický význam. Klinického použití poznatků z DNA mikročipových analýz využívá i americká skupina z Dana Farber Cancer Institute, která svou klinickou studii II. fáze založila na zjištění, že karcinomy prsu charakterizované buď přítomností BRCA1 mutace, nebo triple negative phenotype (ER-, PR-, HER-2 neg), nebo basal-like group genotyp tumoru, mají do jisté míry podobné profily genové exprese(6) . Vzhledem k tomu, že v preklinických experimentech byla prokázána zvýšená citlivost buněčných linií karcinomů prsu nesoucích BRCA1 mutaci k interkalačním látkám(7), je u pacientek I. a II. klinického stádia zařazených do studie podávána chemoterapie založena na cisplatině. Nabízí se řada dalších využití stávajících poznatků z DNA čipových analýz. Například zajímavá je jistě otázka, zda karcinomy z jednotlivých podskupin luminal A, B a C mají stejný benefit z adjuvantní léčby tamoxifenem? Nebo jestli DNA čipy mohou predikovat rezistenci na léčbu trastuzumabem? Poděkování: Práce byla provedena s přispěním výzkumných úkolů: Grant IGA MZ ČR NR/8335- 3 a NR/8270-3.
Abstract (in English)
This publication is only in Czech language.
Links
NR8335, research and development projectName: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
PrintDisplayed: 28/11/2020 13:15