SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN and Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese (BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, Suppl. 2, p. 373-381. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese
Name in Czech Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese
Name (in English) BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS
Authors SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN and Rostislav VYZULA.
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English breast cancer; microarrays; taxonomy; prediction and prognosis; target therapy
Tags breast cancer, microarrays, prediction and prognosis, target therapy, taxonomy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 12:18.
Abstract
Karcinomy prsu jsou nejčastějším maligním onemocněním u žen. Jejich vysoká incidence a mortalita způsobují, že se jedná nejenom o medicínský, ale i o závažný společenský problém. I přes značný pokrok, který za posledních 25 let nastal v diagnostice a v léčbě karcinomu prsu, dochází pouze k pozvolnému poklesu mortality. Pacientky sdílející stejná diagnostická a prognostická kritéria stále vykazují značné rozdíly ve vývoji onemocnění, a to i přes jednotnou protinádorovou léčbu. Příčina těchto diskrepancí může být ve stávající histopatologické klasifikaci a v prognostických systémech používaných v klinické praxi. V obou případech jsou do stejných skupin zařazovány karcinomy s odlišným molekulárním profilem a biologickým chováním, neboť histopatologická taxonomie je založena výhradně na morfologických parametrech a prognostické systémy zohledňují pouze velmi limitovaný počet molekulárních prediktivních markerů. Platí-li základní dogma biologických systémů, potom lze diverzitu fenotypu nádorových buněk sledovat na úrovni jejich genomu. Komplexnost těchto změn však předpokládá analýzu stovek až tisíců genů. Velké naděje byly proto vloženy do DNA čipů a dosavadní publikované práce a existence první klinické studie využívající DNA čipy u karcinomu prsu dokazují, že molekulární taxonomie a prediktivní systémy založené na profilech genové exprese představují správnou cestu k dosažení lepších léčebných výsledků tohoto onemocnění.
Abstract (in English)
Breast cancer is the most common malignant disease in women . Because of its high incidence and mortality, breast cancer is also important community problem. Despite the biologic and clinical advances that have been made in breast cancer diagnostic and treatment during the last 25 years, there is no corresponding reduction of mortality. Breast cancer patients with the same stage of disease can have markedly different treatment responses and overall outcome. It is believed that these discrepances in clinical behavior are due to molecular differences between histologically similar tumors. DNA microarray technology is capable to reveal such molecular differences. Looking back to DNA microarray studies, that results have been published until now, we can state that all our expectations put in this technology, were filled up. Mainly, the breast cancer molecular taxonomy and predictive systems based on gene expression profiling are the most promising results with the direct impact on the clinical practice.
Links
NR8335, research and development projectName: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
PrintDisplayed: 8/3/2021 18:11