EN

Země - domov i faktor utváření člověka

ŠMAJS, Josef. Země - domov i faktor utváření člověka. Gymnasion, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2007, roč. 4, č. 8, s. 13-21. ISSN 1214-603X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Země - domov i faktor utváření člověka
Název anglicky The Earth - Our Home and Factor of Human Formation
Autoři ŠMAJS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Gymnasion, Praha, Prázdninová škola Lipnice, 2007, 1214-603X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Dánsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00050915
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky Nature Culture Information Arrangement Ontogenesis
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., učo 2543. Změněno: 13. 4. 2012 12:04.
Anotace
Stať obhajuje nový evolučně ontologický koncept přírody a pojednává o roli přírody v lidské ontogenezi. V pojmu přírody rozlišuje dvě obsahové vrstvy: přírodu vůbec - kosmos, a přírodu pozemskou. Jedinečnost Země spojuje s dosaženou úrovní její evolučně vytvořené uspořádanosti. Pouze biosféra jako celek je podle autora nejmenším systémem schoným dlouhodobého vzestupného vývoje v čase. I když je volná příroda pozměněna a překryta kulturou, působí jako skrytý , málo prozkoumaný, a proto nedoceněný faktor utváření normální lidské osobnosti.
Anotace anglicky
The text speaks about a new ontological conception of nature and discusses the role of nature in human ontogenesis. It distinguishes two content layers in the concept of nature: nature itself - the cosmos and nature earthbound. It connects the uniqueness of Earth with the level reached by its arrangement created by evolution. According to the autor, only the biosphere as a whole is the smallest system capable of long-term development rising in time. Even though the free nature is changed and covered by culture, it works as a little investigated and also underrated factor of normal human personality formation.
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2019 14:45

Další aplikace