Informační systém MU
KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser). In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, p. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru
Name (in English) Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser
Authors KANICKÝ, Viktor (203 Czech Republic, guarantor), Tomáš VACULOVIČ (203 Czech Republic), Alice STAŇKOVÁ (203 Czech Republic), Lubomír PROKEŠ (203 Czech Republic), Veronika KONEČNÁ (203 Czech Republic) and Karel NOVOTNÝ (203 Czech Republic).
Edition Praha, 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007, p. 305-310, 6 pp. 2007.
Publisher Česká společnost pro nedestruktivní testování
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00021078
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-214-3504-9
Keywords in English laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
Tags depth profiles, laser ablation, Laser Induced Breakdown Spectrometry, local analysis, microanalysis, surface mapping
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Changed: 29/1/2008 16:33.
Abstract
Interakce laserového paprsku s materiálem je využívána pro lokální analýzu, mikroanalýzu, pořizování hloubkových profilů strukturovaných materiálů a prvkových map povrchů. Využívá se laserové ablace (LA) pro generování aerosolu, který se zavádí do plazmového zdroje, obvykle indukčně vázaného plazmatu (ICP), jako zdroje emise fotonů pro optickou emisní spektrometrii (LA-ICP-OES) nebo jako zdroje iontů pro hmotnostní spektrometrii (LA-ICP-MS). Technika spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS (laser induced breakdown spectrometry) je založena na měření optické emise excitovaných atomů a iontů vzorku z mikroplazmatu vznikajícího při interakci laserového paprsku nad povrchem vzorku. Obě techniky umožňují analyzovat plochy od průměru přibližně 5 mikrometrů do několika desetin milimetru. Hloubka kráterů se pohybuje podle charakteru materiálu a požadavku na analýzu od setin až desetin mikrometru do desítek až stovek mikrometrů. LA-ICP-MS dosahuje při lokální analýze v závislosti na velikosti ozářené plochy mezí detekce na úrovni desetitisícin hmotnostního procenta.
Abstract (in English)
Laser beam interaction with a material is used for local analysis, microanalysis, acquiring of depth profiles of structured materials and surface mapping. Laser ablation (LA) is used for generation of dry aerosol which is introduced into a plasma source, usually inductively coupled plasma (ICP) thus producing photons for optical emission spectrometry (LA-ICP-OES) or ions for mass spectrometry (LA-ICP-MS). Laser induced breakdown spectrometry (LIBS) is another technique based on optical emission of excited atoms and ions of a microplasma created over a sample surface as a consequence of the laser beam and sample interaction. Both techniques enable analyses of surface areas in diameters at least 5 micrometers up to several tenths of millimetres app. Crater depths are from the interval of hundredths or tenths of micrometers to tenths or hundredths of micrometers. LA-ICP-MS detection limits are about 1E-4 of mass percent by irradiated area.
Links
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Physical and chemical properties of advanced materials and structures
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Study and application of plasma chemical reactions in non-isothermic low temperature plasma and its interaction with solid surface
2A-1TP1/067, research and development projectName: Výzkum technologií pro přenos vysokopotencionálního tepla z jaderného zdroje.
Investor: Ministry of Industry and Trade of the CR, Research into technologies for high potentional heat transfer from a nuclear source
Displayed: 21/6/2024 01:10