FRÖMEL, Karel, František CHMELÍK, Jiří NYKODÝM and al. ET. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity (PHYSICAL ACTIVITY IN YOUTH IN THE CZECH REPUBLIC: CORRELATES OF VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY). Česká kinantropologie, FTVS, 2007, 4/2007, No 11, p. 49 - 55. ISSN 1211-9261.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity
Name in Czech Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity
Name (in English) PHYSICAL ACTIVITY IN YOUTH IN THE CZECH REPUBLIC: CORRELATES OF VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY
Authors FRÖMEL, Karel (203 Czech Republic), František CHMELÍK (203 Czech Republic), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, guarantor) and al. ET (203 Czech Republic).
Edition Česká kinantropologie, FTVS, 2007, 1211-9261.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/07:00023932
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English IPAQ long questionnaire; energy expenditure; inactivity; walking; active lifestyle
Tags active lifestyle, energy expenditure, inactivity, IPAQ long questionnaire, walking
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 30/6/2008 22:27.
Abstract
Hlubší analýza pohybové aktivity (PA) mládeže a efektivity edukačních zásahů do jejich životního stylu vyžaduje získávat fakta i o skladbě PA a také o intenzitě, čase, frekvenci a typu PA. Cílem výzkumu bylo zjistit skladbu týdenní PA chlapců a děvčat České republiky a odhadnout sílu vztahu mezi intenzivní PA a hlavními charakteristikami jejich životního stylu. Celkem se výzkumu zúčastnilo 2923 mužů a 3033 žen České republiky. Po redukci v souladu s manuálem vyhodnocování IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, 2005) bylo do analýzy zařazeno 736 chlapců a 826 děvčat ve věku 15-24 let. K odhadu týdenní PA byl použit dotazník International Physical Activity Questionnaire v delší české verzi. Chlapci mají významně vyšší celkovou PA a PA ve volném čase než děvčata. S vyšším věkem dochází u chlapců k poklesu PA ve volném čase, při dopravě a k nárůstu PA v zaměstnání. U děvčat dochází k poklesu PA ve volném čase a k nárůstu PA v domácích aktivitách a v zaměstnání. Chlapci (OR=2,60; p=0,001; CI=1,90-3,57) i děvčata (OR=2,59; p=0,001; CI=1,90-3,50), kteří jsou zapojeni do některé z forem organizované PA plní významně častěji doporučení pro intenzivní PA. Dotazník IPAQ-long umožňuje lépe analyzovat skladbu PA než dotazník IPAQ-short. Zjištěné hodnoty PA jsou však více nadhodnoceny než v kratší verzi dotazníku. Kompatibilita dotazníku IPAQ-long a IPAQ-short je možná jen po úpravách v souladu s mezinárodní metodikou vyhodnocování a metodologických dodatků Centra kinantropologického výzkumu FTK UP. Vhodným způsobem zpracování výsledků budoucích dotazníkových výzkumů jsou četné formy logistické regresní analýzy.
Abstract (in English)
Profound analysis of physical activity in youth and the efficiency of educational interventions into the lifestyle of youth need to be based on findings regarding the structure, intensity, time, frequency and type of physical activity. The aim of the study was to identify the structure of weekly physical activity in boys and girls in the Czech Republic and to estimate the strength of the associations between the PA level and the major characteristics of their lifestyle. In total, 2923 males and 3033 females participated in the study in the Czech Republic. To estimate weekly physical activity we applied the International Physical Activity Questionnaire in the long Czech version. Based on the analysis procedures of IPAQ survey (International Physical Activity Questionnaire, 2005), 736 boys and 826 girls aged 15-24 were included into the analysis. Boys show higher total PA in leisure time than girls. Along with age, there is a decline in physical activity of boys in leisure time, transportation and increase of physical activity at work (or school). In girls, decline in physical activity in leisure time and increase of physical activity during housework or and at work (or school). Boys (OR=2,60; p=0,001; CI=1,90-3,57) and girls (OR=2,59; p=0,001; CI=1,90-3,50) that are involved in performing some type of organized physical activity meet the recommendations for vigorous physical activity more frequently than others. The IPAQ long questionnaire provides more data to analyze the structure of physical activity than the IPAQ short. However, the self-reported data in the long version tend to be overestimated by the participants more than in the short version. The long and the short versions of the IPAQ questionnaire can be adjusted as compatible using international analysis methods and the methods suggested by the Center for Kinanthropology Research at Faculty of physical culture. Various types of regressive analysis are the most proposed analyses of the data obtained from questionnaire surveys.
Links
MSM6198959211, plan (intention)Name: Pluralita kultury a demokracie
PrintDisplayed: 24/10/2020 06:02