HYTYCH, Roman. DOVEDNĚ ZVLÁDNUTÁ PŘÍTOMNOST PŘINÁŠÍ PŘÍJEMNOU BUDOUCNOST: SOCIÁLNÍ REPREZENTACE SMRTI NA SRÍ LANCE U POPULACÍ THERAVÁDOVÝCH MNICHŮ A JEJICH PODPŮRCŮ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2006, roč. 50, č. 3, s. 273-284. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DOVEDNĚ ZVLÁDNUTÁ PŘÍTOMNOST PŘINÁŠÍ PŘÍJEMNOU BUDOUCNOST: SOCIÁLNÍ REPREZENTACE SMRTI NA SRÍ LANCE U POPULACÍ THERAVÁDOVÝCH MNICHŮ A JEJICH PODPŮRCŮ
Název anglicky Skillfully mastered presence produce pleasant future: Social representations of death in Sri Lanka in the populations of theravada monks and their supporters
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant).
Vydání Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2006, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.279
Kód RIV RIV/00216224:14230/06:00024200
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000239051500007
Klíčová slova anglicky social representations; death; cultural psychology;
Štítky cultural psychology, death, social representations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 22. 6. 2009 10:54.
Anotace
Titul příspěvku odkazuje jednak k předmětu zkoumání, sociálním reprezentacím smrti ve zkoumaných populacích, jednak i k výsledným zjištěním výzkumu. Hlavní důraz je kladen na metodologický a empirický aspekt výzkumu. Teoretický rámec, ze kterého stať vychází a který určuje systematicky použitou metodologii zakotvené teorie, teorie sociálních reprezentací v pojetí Serge Moscoviciho a Wolfganga Wagnera, je zmíněna pouze ve stručnosti. Kulturní zásobárna vědění geograficky situovaná na Srí Lance nabízí respondentům jak běžně sdílenou zásobu výkladů světa, vědění jak to je, tak i širokou paletu způsobů zvládání smrti, v každodenním životě trénovaných a aplikovaných dovedností jak na to. Tyto dovednosti společně s účelem jejich praktikování diferencují jednotlivé typy sociálních reprezentací smrti na Srí Lance. Homogenita výkladů světa, dostupnost aplikovaných dovedností a sdílená představa či žitá hodnota transcedence smrti, toho nesmrtelného - nibbány, jsou těmi aspekty, které jsou specifické pro kulturní reprezentace smrti na Srí Lance. Návrh využití výzkumných zjištěných pro zlepšení stávající praxe nakládání se smrtí v České republice článek zakončuje.
Anotace anglicky
Title of the article pointed in one hand to the subject of research, social representations of death in examined populations, in other hand to the final research results. Stress is put on methodic and empiric aspect of the research. Theoretical framework of social representations theory, which determined systematically used research methodology of grounded theory, is only briefly mentioned. Cultural store of knowledge geographically situated in Sri Lanka supply to respondents as well commonly shared store of world explanations, knowledge of how it is, as broad pallet of methods how to treat with death, in everyday life trained and applied skills of knowing how. These methods with the aim of their practice differentiate single types of social representations of death in Sri Lanka. Explanation homogeneity, accessibility of relevant skills and shared image or fully lived value of death transcendence, that immortal - nibbana, are those aspects that are distinctive for cultural representations of death in Sri Lanka. Suggestions for applying research findings with aim to improve contemporary practice of treating death in the Czech republic round up the article.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 09:27