KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie (Phonetics and phonologie). 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 pp. none. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fonetika a fonologie
Name (in English) Phonetics and phonologie
Authors KRČMOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2. doplněné. Brno, 215 pp. none, 2008.
Publisher Masarykova univerzita Eplortál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00033554
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) obecná fonetika; obecná fonologie; transkripce; klasifikace hlásek; modulace souvislé řeči; změny realizací v souvislé řeči
Keywords in English general phonetics; general phonology; transcription; classification of speech sounds; modulation of connected speech; changes in realizations of connected speech
Tags classification of speech sounds, general phonetics, general phonology, modulation of connected speech, Transcription
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113. Changed: 17/11/2010 17:49.
Abstract
Kniha Fonetika a fonologie je originální multimediální text obsahující základní teoretická poučení o obecných pojmech fonetiky a fonologie s ohledem na potřeby filologického studia, a to na úrovni nejnovějších poznatků oborů u nás i ve vyspělých zemích. Výklad je navíc doplněn úkoly pro samostatnou práci uživatelů. Na obecné poučení mohou navazovat konkretizace věnované jednotlivým jazykům. Zaměření textu nejlépe ukazuje jeho obsah: 1. Slovo úvodem. 2. Řeč mluvená a řeč psaná. 3. Disciplíny studující zvuk řeči. Od zvuku tvořeného mluvidly k jevům fonologicky relevantním. 4. Souvislá řeč a její členění. 5. Artikulační (organogenetická, fyziologická) fonetika.6. Akustická a auditivní fonetika. 7. Zvuková stránka souvislé řeči. 8. Základní pojmy z fonologie; tato část textu je oproti 1. vydání podstatně rozšířena. Text je doplněn seznamem aktuální literatury oboru s ohledem na její dostupnost, rejstříkem a strukturovaným seznamem pojmů oboru v souvislostech.
Abstract (in English)
Material Phonetics and Phonology is an original electronic online text offering basic and up-to-date theoretical information on general phonetic and phonological concepts with regard to the needs of students of philology. The text is in addition complemented by exercises for self-study. The general exposition is then followed by concrete activities in particular languages. The orientation and the goal of the textbook is best shown on its contents: 1. Introduction. 2. Spoken and written speech. 3. Fields studying the sound of speech. From speech formed by speech organs to phonologically relevant features. 4. Connected speech and its segmentation. 5. Articulatory (organogenetic, physiological) phonetics. 6. Acoustic and auditory phonetics. 7. Sound structure of connected speech. 8. Basic phonological concepts. The text contains an up-to-date list of relevant literature with regard to its availability. It also contains an index and structured list of concepts and terms.
PrintDisplayed: 28/11/2022 03:07