VITURKA, Milan. Approach to elaboration of space model of economic development of the Czech Republic. In Papers of ERSA 2008 Liverpool - 48 th European Congress of the Regional Science Association International. Liverpool: University of Liverpool, 2008. p. 3500-3560, 11 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Approach to elaboration of space model of economic development of the Czech Republic
Name in Czech Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky
Authors VITURKA, Milan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Liverpool, Papers of ERSA 2008 Liverpool - 48 th European Congress of the Regional Science Association International, p. 3500-3560, 11 pp. 2008.
Publisher University of Liverpool
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United Kingdom
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00024877
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English space model - business environment - human resources - innovative potential - competitiveness - development scenarios
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Changed: 1/9/2008 11:44.
Abstract
Contribution deals with original space model of economic development. This model was verified on the example of 14 Czech mezo-regions (kraje) and consists of three steps: evaluation of business environment quality (16 factors concerning of business, labour, infrastructural, regional and local, price and environmental prerequisites for new and expanding investment), evaluation of human resources utilization (based on information about unemployment level and share of so-called sensitive industries, that are threatened by strong competition) and evaluation of innovative potential (based on information about number of innovative firms and number of employees in important innovative firms). The attention was further focused on the process of constitution of so-called development poles of national and supranational importance (main carriers of socioeconomic development), development axes of national and regional importance (helping the diffusion of positive development effects) and formation of labour micro-regions. Given mezo-regions were consequently divided into 3 types and 6 subtypes according to their total competitive position. Possibilities of practical utilization of acquired results were tested on background of defined development scenarios: progressive scenario (2 classified regions) growth scenario (8 regions) and adaptation scenario (4 regions).
Abstract (in Czech)
V příspěvku je prezentován originální prostorový model ekonomického rozvoje České republiky. Model byl verifikován na příkladě krajů a sestává ze tří kroků: hodnocení kvality podnikatelského prostředí, hodnocení využití lidských zdrojů a hodnocení inovačního potenciálu firem. Zvláštní pozornost je věnována procesům konstituování rozvojových pólů nadnárodního a národního významu (hlavní nositelé socioekonomického rozvoje), rozvojových os národního a regionálního významu (difúze pozitivních rozvojových efektů)a formování pracovních mikroregionů. Kraje pak byly rozděleny do tří typů a šesti podtypů podle jejich celkové konkurenční pozice. Praktické možnosti využití získaných výsledků byly testovány na pozadí rozvojových scénářů: progresivní scénář (celkem 2 kraje) růstový scénář (8 krajů) a adaptační scénář (4 kraje).
Links
GA402/08/0071, research and development projectName: Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací.
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 19/1/2020 22:30