KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA and Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie (Economic and social geography). 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 pp. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomická a sociální geografie
Name (in English) Economic and social geography
Authors KUNC, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Václav TOUŠEK (203 Czech Republic), Jiří VYSTOUPIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr DANĚK (203 Czech Republic), Pavel KLAPKA (203 Czech Republic), Ondřej MULÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk SZCZYRBA (203 Czech Republic), Michal VANČURA (203 Czech Republic), Antonín VĚŽNÍK (203 Czech Republic), Milan VITURKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr TONEV (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Plzeň, 411 pp. učebnice vysokých škol, 2008.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00030077
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7380-114-4
Keywords (in Czech) ekonomická geografie - sociální geografie
Keywords in English economic geography - social geography
Tags economic geography, social geography
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Changed: 30/10/2019 10:18.
Abstract
Publikace přináší ucelený přehled o ekonomické a zčásti i sociální geografii, jež se na širší ekonomickou část bezprostředně váže. Deset kapitol postupně pojednává o dílčích disciplínách a vybraných průřezových tématech v rámci sociálně-geografických věd: vývoji moderního geografického myšlení, geografii obyvatelstva, sídel, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, světových environmentálních problémech a regionalizaci. Důraz je kladen na makroprostor světa, resp. jeho dílčí části, ve vybraných případech jsou za účelem komparace doplněny odkazy na Českou republiku. Součástí každé kapitoly je kromě vlastního výkladu také stručná historie dané vědní disciplíny. Publikace je určena studentům vysokých škol regionálního, ekonomického a sociálního zaměření i širší odborné veřejnosti. Kniha vzešla ze spolupráce odborníků tří univerzitních pracovišť: Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Abstract (in English)
The book presents an integral overview of the economic and to a certain degree also of the social geography, which is closely connected to the more extensive economic section. Ten chapters gradually discuss partial subjects and selected general topics from within social-geographic sciences: development of the modern geographic thinking, geography of population, settlement, agriculture, industry, transportation, services and tourism, worldwide environmental problems and regionalization. There is an emphasis on the macrospace of the world, or rather on its partial regions, in certain cases there are added references to the Czech Republic for the purpose of comparison. Every chapter includes brief history of the particular science besides the explanation itself. This book is designated for university students of regional, economic and social studies and also for wider public. This book is the result of cooperation between specialists from Brno Olomouc and České Budějovice.
PrintDisplayed: 18/1/2022 00:40