JANČA, Boris. Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie (Competences for prevention and solution of conflicts - practical studies). In Vývojové tendence podniků IV. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. p. 609-614. ISBN 978-80-210-4723-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie
Name (in English) Competences for prevention and solution of conflicts - practical studies
Authors JANČA, Boris (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Vývojové tendence podniků IV, p. 609-614, 2008.
Publisher Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00051034
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4723-5
Keywords in English conflict; reasons of conflicts; coflict management
Tags coflict management, conflict, reasons of conflicts
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Boris Janča, učo 62600. Changed: 10/4/2012 11:30.
Abstract
Studie se zabývá obsahovou analýzou více než stovky seminárních prací na téma "Konflikt na pracovišti" s cílem poukázat na hlubší příčiny těchto konfliktů, které zhruba ve třech čtvrtinách případů vedly k významnému narušení běhu organizace i života jednotlivců. Mezi těmito příčinami jsou identifikovány neschopnost sebereflexe, nedostatečné systémové myšlení, etická selhání, špatné nakládání s vlastními emocemi, potřeba realizovat moc, nerozlišování prostředí v práci a mimo ni a nízká míra empatie. Schopnost sebereflexe, systémové myšlení a etické jednání zároveň významně korelují se zdárným vyřešením konfliktu bez negativních následků.
Abstract (in English)
The paper is dealing with content analysis of more than a hudred of seminar-works on the theme "Conflict on working place". The target is to point out deeper reasons of this conflicts, which in circa 75 % of cases tends to significant disturbance of life both of organizations and individuals. Amongst this reasons are identificated inability of self-reflection, insufficient system thinking, ethic failures, wrong dealing with emotions, need of power, non-making difference between home and labour, low empathy. Ability of self-reflection, system thinking and ethic dealing are significatly correlated with successful solution of conflict.
PrintDisplayed: 5/6/2023 02:57