Informační systém MU
BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. (Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 3, p. 247-255, 66 pp. ISSN 1211-2720.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách.
Name (in English) Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care
Authors BAZALOVÁ, B. (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Speciální pedagogika, Praha, Vydavatelství PedF UK, 2008, 1211-2720.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00027443
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English education; special educational needs; sex; sexuality; institutional care
Tags Education, institutional care, Sex, sexuality, special educational needs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Changed: 15/1/2009 21:41.
Abstract
Tento článek přináší zamyšlení nad problematikou sexuality a sexuální výchovy u osob s mentálním postižením převážně v podmínkách institucionální péče. První část příspěvku je věnována stručnému výčtu odborníků a organizací, které se zabývají problematikou sexuality a sexuální výchovy u osob s mentálním postižením. V další části příspěvku se autorka zamýšlí nad situací v oblasti institucionální péče o osoby s mentálním postižením v naší zemi, analyzuje současný stav v oblasti sexuality a sexuální výchovy v těchto zařízeních. V příspěvku je dále řešen dopad neřešené sexuality. Další část tvoří deskripce sexuální výchovy u osob s mentálním postižením a její realizace. V příspěvku je zmíněn protokol sexuality se svým obsahem. Na závěr jsou navržena stručná opatření.
Abstract (in English)
This article focuses on some thoughts about sexuality and sexual education in people with mental disorder, especially in the institutional care. The first part of the article describes professionals and organizations in the area of sexuality and sexual education in people with mental disorder. In the next part, a situation in the area of sexuality and sexual education in the institutions is described. Non-solved sexuality is also described. Sexual education and its realization are described, too. A sexual protocol and its content are mentioned. At the very end, the brief recommendations are stated.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 11/12/2023 15:49