GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, vol. 2008, No 3, p. 282-289. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code
Name in Czech Pracovní právo Evropských společenství v českém pracovním právu porekodifikaci zákoníku práce
Authors GREGOROVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, 1210-9126.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00027530
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English labour law; European Communities; czech labour law; harmonisation
Tags Czech labour law, European Communities, harmonisation, Labour law
Changed by Changed by: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., učo 1899. Changed: 20/1/2009 14:20.
Abstract
There are defined the general limits during which the Czech legal regulation of the labour law operates afterthe adopting of the new Labour Code, that is Act No 262/2006 Sb. In this paper is made the basic analysis of the EU regulation and its implementation into the Czech labour law on the general level. The paper also analyses the legal regulation of the Czech labou law in that parties which are in relation with the EU regulation in the relation to the new Labour Code.
Abstract (in Czech)
V práci jsou vymezeny základní hranice, v nich se pohybuje česká právní úprava pracovního práva po přijetí nového zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb. Je zde obsažen základní rozbor komunitárního práva a zkoumána jeho implementace do českého pracovního práva v obecné rovině. Současně je rozebrána právní úprava českého pracovního práva v těch oblastech, kterých se týká komunitární právo ve vztahu k novému zákoníku práce.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 21/3/2023 15:22