RIGEL, Filip. Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda (Remarks on the Case Law of the Regional Courts in the Matters of Local Referendum). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 455-476. ISBN 978-80-210-4784-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda
Name (in English) Remarks on the Case Law of the Regional Courts in the Matters of Local Referendum
Authors RIGEL, Filip (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008), p. 455-476, 22 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00035394
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4784-6
Keywords (in Czech) Místní referendum; krajské soudy; správní soudnictví
Keywords in English Local Referendum; Regional Courts; Administrative Justice
Tags Administrative justice, local referendum, Regional Courts
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., učo 53621. Changed: 17/4/2009 11:41.
Abstract
Místní referendum je nejrozšířenějším a nejdůležitějším nástrojem přímé demokracie v České republice. Soudní přezkum místního referenda je zaručen prostřednictvím soudního řádu správního. Návrhem se u soudu lze domáhat: určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, vyhlášení místního referenda, vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu nebo vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu. K uvedeným řízením jsou příslušné krajské soudy (kasační stížnost ve věcech místního referenda není přípustná). Předkládaný příspěvek se zaměřuje na rozhodovací činnost krajských soudů ve vypočtených věcech.
Abstract (in English)
Local referendum is the most widespread and the most important form of direct democracy in the Czech Republic. Judicial review of local referendum is guaranteed by the Code of Administrative Justice. It is possible by a petition to the court to seek: determination that the proposal for holding a local referendum has no faults, announcement of a local referendum, declaration of the decision made in a local referendum being invalid or declaration of the vote made in a local referendum being invalid. The bodies competent to hear the petitions mentioned above are the regional courts (a cassation complaint in matters of a local referendum is inadmissible). This paper focuses on the judicial activity of the regional courts in relevant matters.
PrintDisplayed: 24/1/2022 04:10