Informační systém MU
ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech (Reflection of the history in the minor place-names). In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odraz minulosti v pomístních jménech
Name (in English) Reflection of the history in the minor place-names
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00035547
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) onomastika; pomístní jména; anoikonyma
Keywords in English onomastic; anoiconyms
Tags anoiconyms, Onomastic
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 15/3/2010 16:18.
Abstract
Přednáška seznamuje s pomístními jmény (anoikonymy) na katastru městské části Brno-Líšeň. Materiálové východisko představuje soubor pomístních jmen získaných terénním výzkumem u informátorů různých generací. Ke jménům je připojen výklad postihující jejich motivaci, jazykové zvláštnosti a zasazení do rámce systému pomístních jmen Čech, Moravy a Slezska. V některých případech je tento korpus doplněn excerpcí dokladů pomístních jmen z archivních pramenů. Studie je koncipována jako "virtuální procházka" po Líšni a je doprovázena mapovými výřezy. Přednáška představuje pomístní jména jako bohatství, které je dobré uchovávat i pro příští generace, neboť přináší cenné svědectví o minulosti, a jeho znalost přispívá k spjatosti člověka s místem, v němž žije.
Abstract (in English)
The lecture brings an analysis of anoikonyms (minor place names) on the territory of the Brno-Líšeň district. The material source is a corpus of anoikonyms built on the basis of explorations carried out in Líšeň from respondents belonging to various generations. The names are accompanied by explanations dealing with their motivation, their specific language features and are placed into the system of Czech, Moravian and Silesian anoikonyms. In several cases, the corpus is enlarged by excerpts of place names from archives. The lecture is conceived as a virtual tour of Líšeň, accompanied by references to map sections. The aim of the study is to present anoikonyms as a treasure that should be preserved for future generations, since they bring valuable testimonies about the past - the kind of knowledge that helps to strengthen people s relationship to the place they inhabit.
Links
LC546, research and development projectName: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
Displayed: 21/1/2022 08:58