CHALOUPKA, Jiří, Christian BERNHARDT and Dominik MUNZAR. Microscopic gauge-invariant theory of the c-axis infrared response of bilayer cuprate superconductors and the origin of the superconductivity-induced absorption bands. Physical Review B, USA: The American Physical Society, 2009, vol. 79, No 18, p. 184513-184529. ISSN 1098-0121.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Microscopic gauge-invariant theory of the c-axis infrared response of bilayer cuprate superconductors and the origin of the superconductivity-induced absorption bands
Name in Czech Mikroskopická kalibračně invariantní teorie infračervené odezvy vysokoteplotních kuprátových supravodičů se dvěma rovinami v elementární buňce na záření polarizované ve směru osy c
Authors CHALOUPKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor), Christian BERNHARDT (276 Germany) and Dominik MUNZAR (203 Czech Republic).
Edition Physical Review B, USA, The American Physical Society, 2009, 1098-0121.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 10302 Condensed matter physics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 3.475
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00035682
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000266501200098
Keywords in English bilayer cuprate superconductors; c-axis infrared response; spin-fermion model; vertex corrections; gauge-invariance
Tags bilayer cuprate superconductors, c-axis infrared response, gauge-invariance, spin-fermion model, vertex corrections
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D., učo 53310. Changed: 9/4/2010 16:27.
Abstract
We report on results of our study of the c-axis infrared conductivity of bilayer high-Tc cuprate superconductors using a model involving the bilayer-split bands. An emphasis is on the gauge invariance of the theory, which turns out to be essential for the understanding of the electrodynamics of these compounds. The description of the optical response involves local intra- bilayer and interbilayer current densities and local conductivities. The local conductivities are obtained using a microscopic theory, where the quasiparticles of the two bands are coupled to spin fluctuations. The resulting response of the model is studied in detail and an interpretation of two superconductivity-induced peaks in the experimental data of the real part of the c-axis conductivity is proposed. The peak around 400 cm-1 is attributed to a collective mode of the intrabilayer regions, which is an analog of the Bogolyubov-Anderson mode. The peak around 1000 cm-1 is interpreted as a pair-breaking feature.
Abstract (in Czech)
Předkládáme výsledky našeho studia infračervené optické vodivosti pro záření polarizované ve směru osy c vysokoteplotních kuprátových supravodičů se dvěma rovinami v primitivní buňce v rámci modelu založeného na dvou pásech rozštěpených přeskoky mezi rovinami. Důraz je kladen na kalibrační invariantnost teorie, která se ukazuje být zásadní pro pochopení elektrodynamiky těchto materiálů. Popis optické odezvy zahrnuje lokální vodivosti vypočtené pomocí mikroskopické teorie, v níž jsou kvazičástice dvou pásů navázány na spinové fluktuace. Modelová optická odezva je podrobně studována a je navržena interpretace dvou píků pozorovaných v experimentálních datech optické vodivosti. Pík okolo 400cm-1 je přisouzen kolektivnímu módu, který je analogií Bogoljubovova-Andersonova módu. Pík okolo 1000cm-1 je interpretován jako pair-breaking pík.
Links
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/5/2020 16:07