HAMADOVÁ, Petra and Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání (Use of Drama in Inclusive Education). In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1st ed. Brno: MU, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-210-4849-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání
Name (in English) Use of Drama in Inclusive Education
Authors HAMADOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie PAVLOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV, 8 pp. 2009.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00035750
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4849-2
Keywords (in Czech) člověk s postižením, zrakové postižení, integrace, sebepojetí
Keywords in English a person with a disability; visual impairment; inclusion;self-concept
Tags inclusion, self-concept, visual impairment
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 16:56.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na problematiku společného vzdělávání žáků a studentů s postižením a bez postižení. Metody dramatické výchovy jsou efektivním nástrojem pro odstraňování bariér ve společném vzdělávání, umožňují propojit svět osob s postižením a bez něj a vzájemně se obohacovat. Výzkum se týkal vzájemné akceptace a spolupráce, které významně podporují sebepojetí člověka s postižením. V prezentaci budou použity ukázky dobré praxe z oblasti aktivit osob se zrakovým postižením.
Abstract (in English)
The presentation focuses on the topic of inclusive education. Drama methods are an effective tool for breaking down barriers in inclusive education for all; they enable to link world of people with and without disabilities. Our research was concentrated on the mutual acceptance and cooperation, which support the self-concept in people with disabilities significantly, and on effect of drama methods and techniques on work of target group. There are used examples of good practice in the activities of people with visual impairments in the presentation.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 7/12/2022 03:18