Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?
Name in Czech Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Laetae segetes iterum, 2007.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00028080
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) antický cento; intertextualita
Keywords in English ancient cento; intertextuality
Tags ancient cento, intertextuality
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 7/12/2012 20:07.
Abstract
The paper discusses the controversy over literary legitimacy of the late antique centos, i.e. patchwork poems composed of quotations from Homer or Virgil. A succinct historical overview of the cento poetry is followed by a commentary on the cento poetics articulated by Ausonius in his prefatory letter to the Cento Nuptialis. Further, the author presents some of the characteristic examples of cento criticism. The modes of production of the cento texts are consequently examined from the perspective of modern reception theories, the poststructuralist concept of intertextuality, and, last but not least, the Saussurean differential theory of language. The author comes to the conclusion that the cento is actually a highly innovative and perfectly legitimate literary form.
Abstract (in Czech)
Článek se věnuje problematice literární hodnoty pozdně antických centonů - básní složených z citátů z Vergilia či Homéra. Po stručném historickém přehledu centonární poezie následuje komentář k centonární poetice, jak ji formuloval Ausonius v úvodním dopise ke své skladbě Cento nuptialis. Autorka dále uvádí několik typických příkladů kritiky centonů. Proces skládání centonů je následně analyzován z hlediska moderních recepčních teorií, poststrukturalistického konceptu intertextuality a v neposlední řadě i v kontextu saussurovské diferenční teorie jazyka. Autorka dospívá k závěru, že centony představují vysoce inovativní a zcela legitimní literární formu.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 21/1/2022 10:05