SIGMUND, Erik, Josef MITÁŠ, Jiří NYKODÝM and al. ET. Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky (Biosocial variables of physical activity in adults obyvytel in selected cities in the Czech Republic). Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie, 2008, 4/2008, No 12, p. 9 - 20. ISSN 1211-9261.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky
Name in Czech Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky
Name (in English) Biosocial variables of physical activity in adults obyvytel in selected cities in the Czech Republic
Authors SIGMUND, Erik (203 Czech Republic), Josef MITÁŠ (203 Czech Republic), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and al. ET (203 Czech Republic).
Edition Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie, 2008, 1211-9261.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00036859
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) kroky, BMI, pedometr Yamax, ANEWS dotazník, rodina, organizovaná pohybová aktivita
Keywords in English steps; BMI; pedometer Yamax; ANEWS questionnaire; family; organised physical activity
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 14/4/2011 15:59.
Abstract
Velkoměsta sdružují výrazný podíl celorepublikové populace, obchodů, služeb, průmyslového i zábavního parku na relativně malé ploše. Vyjma sportovišť, parků a historických center měst jsou velké části metropolí s vysokou hustotou osídlení zpravidla nevhodné pro každodenní pohybovou aktivitu (PA). Z předchozí práce (Sigmund, Mitáš, Sigmundová et al., in press) vyplývá, že vyšší PA obyvatel našich metropolí je úzce asociována s jeho pohybově příznivým prostředím. Hlavním cílem této studie je proto identifikovat další koreláty PA dospělých obyvatel vybraných metropolí České republiky. Biosociální proměnné PA u randomizovaného souboru 18 až 69letých obyvatel (387 žen a 283 mužů) Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem byly zjišťovány prostřednictvím ANEWS dotazníku na jaře (duben, květen) a podzim (říjen, listopad) roku 2007. PA zúčastněných obyvatel byla monitorována pedometrem Yamax SW 701 v průběhu jednoho týdne, včetně obou víkendových dnů. Do analýzy korelátů PA byly zahrnuty následující biosociální proměnné: věk, pohlaví, body mass index (BMI), dosažené vzdělání, způsob života a počet dětí, typ bydlení, příjem domácnosti, vlastnictví řidičského průkazu a auta, placené zaměstnání, kuřáctví, účast v organizované PA a roční období monitorování PA. Častější účast v organizované PA u mužů i žen a způsob života v rodině u žen se nejvýrazněji vztahují k vyšší PA. Naopak denní počet kroků je negativně asociován s kuřáctvím u mužů a věkem, placeným zaměstnáním a nadváhou a obezitou u žen. Souhrnně lze však konstatovat, že pohybově příznivé prostředí vybraných metropolí České republiky zřetelněji ovlivňuje každodenní PA jejich dospělých obyvatel (především u žen) než analyzované biosociální proměnné. Každodenní pohybovou aktivitu, jako preventivní zdravotní faktor, lze u dospělých obyvatel našich metropolí zvýšit pohybově příznivým prostředím a dostupnou nabídkou organizovaných forem pohybových aktivit.stylu. Výzkumný soubor tvoří systematicky náhodný reprezentativní výběr 15-69letých mužů (n=5186) a žen (n=5614) ze všech krajů České republiky. Úroveň pohybové aktivity byla zjišťována prostřednictvím krátké verze International Physical Activity Questionnaire v rámci celosvětově organizovaného výzkumu. U starších skupin obyvatel dochází u mužů i žen k poklesu počtu dnů v týdnu, kdy provozují intenzivní pohybovou aktivitu i k poklesu času věnovanému tomuto druhu pohybové aktivity. V středně zatěžující pohybové aktivitě a chůzi nejsou rozdíly z hlediska věku a pohlaví ve většině parametrů významné. Celkový objem pohybové aktivity se snižuje s věkem zejména u mužů. Muži jsou celkově pohybově aktivnější (Mdn=4776 MET min týden-1) než ženy (Mdn=3705 MET min týden 1). Pouze 39,69 % obyvatel České republiky splňuje požadavky Healthy people 2010. Dominující pohybovou aktivitou obyvatel je chůze. S věkem se výrazně snižuje zapojení mužů i žen do organizované pohybové aktivity. Monitorování stavu a trendů v pohybové aktivitě obyvatel je nezbytné zařadit do pravidelného sledování úrovně a vývoje zdraví, kultury a sportu obyvatel České republiky.
Abstract (in English)
An essential part of the population, shops, services, industry and entertainment is found in cities on relatively small area. Except of sport centers, parks and historical centers, the other parts of cities with high population density are usually not considered friendly to daily physical activity (PA). A previous study (Sigmund, Mitáš, Sigmundová et al., in press) shows that higher PA of the population of cities is closely associated with an environment friendly to physical activity. The main aim of the study is, therefore, to identify other correlates of PA in adult inhabitants in selected cities in the Czech Republic. Biosocial variables in a random sample of the inhabitants aged 18 to 69 years (387 females and 283 males) from Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň and Ústí nad Labem were estimated using the ANEWS questionnaire during spring (April, May) and fall (October, November) in 2007. PA of the participating adults was measured using the Yamax SW-701 pedometer on both workdays and at weekends. The biosocial variables to be included in the analysis were: age, sex, body mass index (BMI), education level, living or not living in a family, number of children, type of residence, household income, ownerships of the driving license and a car, paid job, smoking, participation in organized PA and the season of PA monitoring. More frequent participation in organized PA in both males and females, and living in a family in women are associated with higher PA. Daily number of steps is negatively associated with smoking in men, and age, paid job and overweight and obesity in women. Overall, we can conclude that an environment friendly to physical activity in selected Czech cities significantly influences daily PA in their adult inhabitants (especially in women) more than the analyzed biosocial variables. Daily PA as a health-enhancing factor in adults in Czech cities can be increased by physical activity friendly environment and by providing a choice of organized physical activities that are financially accessible.
Links
MSM6198959221, plan (intention)Name: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn
PrintDisplayed: 29/10/2020 12:41