GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN and Rostislav VYZULA. Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie (Trastuzumab in the breast cancer treatment efficacy and resistance mechanisms). Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, vol. 22, No 2, p. 45-51. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie
Name in Czech Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie
Name (in English) Trastuzumab in the breast cancer treatment efficacy and resistance mechanisms
Authors GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN and Rostislav VYZULA.
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, 0862-495X.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) trastuzumab;karcinom prsu;protein HER-2;mechanizmy účinku;rezistence
Keywords in English trastuzurnab;breast cancer;oncogene protein HER-2;mechanism of action;drug resistance
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 6/12/2009 18:52.
Abstract
Súhrn Trastuzumab, humanizovaná monoklonálna protilátka proti HER-2 receptoru, bol prvou cielenou liečbou pre pacientky s HER-2 pozitívnym karcinómom prsnika. Samostatne, ale hlavne v kombinácii s chemoterapiou trastuzumab zvyšuje liečebnú odpoveď, predlžuje čas do progresie/relapsu ochorenia i celkové prežitie pacientok. Na strane druhej, i napriek tomu, že je trastuzumab podávaný úzkej vyselektovanej skupine pacientok, odpoveď na túto cielenú liečbu je variabilná, a to ako v rozsahu, tak i v dĺžke trvania. Príčinou je existencia primárnej a prípadne vznik sekundárnej rezistencie ochorenia voči tejto protilátke. Predpokladá sa existencia niekoľkých možných mechanizmov rezistencie a vyvíjajú sa stratégie na ich prekonanie. S tým úzko súvisia mechanizmy posobenia trastuzumabu na nádorovú bunku a možnosti predikcie odpovedi na túto liečbu.V článku ďalej poukážeme na aktuálne možnosti prekonania primárnej a indukovanej rezistencie k trastuzumabu.
Abstract (in Czech)
Súhrn Trastuzumab, humanizovaná monoklonálna protilátka proti HER-2 receptoru, bol prvou cielenou liečbou pre pacientky s HER-2 pozitívnym karcinómom prsnika. Samostatne, ale hlavne v kombinácii s chemoterapiou trastuzumab zvyšuje liečebnú odpoveď, predlžuje čas do progresie/relapsu ochorenia i celkové prežitie pacientok. Na strane druhej, i napriek tomu, že je trastuzumab podávaný úzkej vyselektovanej skupine pacientok, odpoveď na túto cielenú liečbu je variabilná, a to ako v rozsahu, tak i v dĺžke trvania. Príčinou je existencia primárnej a prípadne vznik sekundárnej rezistencie ochorenia voči tejto protilátke. Predpokladá sa existencia niekoľkých možných mechanizmov rezistencie a vyvíjajú sa stratégie na ich prekonanie. S tým úzko súvisia mechanizmy posobenia trastuzumabu na nádorovú bunku a možnosti predikcie odpovedi na túto liečbu.V článku ďalej poukážeme na aktuálne možnosti prekonania primárnej a indukovanej rezistencie k trastuzumabu.
Abstract (in English)
Summary Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody against the HER-2 receptor,was the first targeted therapy for HER-2 positive breast cancer. The treatment of HER-2 positive breast cancer in monotherapy, but mainly in combination with cytostatics trastuzumab, showed signifficant efficacy and increased the time to progression/relapse and overall survival. On the other hand, despite it being administered to only a selected patient population, the response rate varies in range and duration due to the primary or acquired tumor resistance to trastuzumab. Several mechanisms contributing to the drug resistance are presumed and overcoming strategies are in development in connection with the drug resistance there are the mechanisms of trastuzumabs action on tumor cells and the search for feasible biomarkers in order to predict the response of trastuzumab-based targeted therapies. Furthermore, we present here the actual possibilities to overcome primary or acquired trastuzumab resistance.
Links
NR8335, research and development projectName: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
PrintDisplayed: 29/11/2020 03:17