BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER and Martin STANČÍK. Odhalovat plagiáty se daří díky spolupráci a odpovědnosti vysokých škol (Cooperation Among Conscientious Universities Reveals Plagiarism). In UNINFOS 2009. 1st ed. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009, 253 pp. ISBN 978-80-552-0309-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odhalovat plagiáty se daří díky spolupráci a odpovědnosti vysokých škol
Name (in English) Cooperation Among Conscientious Universities Reveals Plagiarism
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic), Ľuboš LUNTER (703 Slovakia) and Martin STANČÍK (703 Slovakia).
Edition 1. vyd. Nitra, UNINFOS 2009, 253 pp. 2009.
Publisher Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00037561
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-552-0309-6
Keywords (in Czech) odhalování plagiátů;závěrečné práce;kvalifikační práce;IS MU;Theses.cz;Odevzdej.cz;Internet
Keywords in English plagiarism tracing;theses;IS MU;Theses.cz;Odevzdej.cz
Tags IS MU, Odevzdej.cz, plagiarism tracing, theses, theses.cz
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 31/3/2010 10:06.
Abstract
V odborných a akademických kruzích se diskutuje problém plagiátorství už několik let. Do-stupnost studijních materiálů, závěrečných prací a literatury na Internetu ulehčuje plagiá-torům jejich zneužití a existují případy, kdy studenti (a někdy bohužel i učitelé) vydávají cizí díla za svá vlastní. Proto se ukázalo jako potřebné hledat řešení, které nejen odhalí případy zneužití cizích děl, ale má i preventivní význam ve smyslu "vím, že moje práce bude kontro-lována, proto nebudu opisovat". Masarykova univerzita v rámci svého vlastního úložiště závěrečných prací, implementovaného v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), poskytla svým studentům, učitelům a administrativním pracovníkům už v roce 2006 unikátní službu pro odhalování podobností v souborech. V té době vznikla poptávka po podobné službě i na dalších školách. Proto v roce 2008 realizovala Masarykova univerzita spolu s dalšími 16 veřejnými vysokými školami projekt Theses.cz (http://theses.cz/) Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. Postupně se do systému zapojují i další vy-soké školy a dnes je v systému Theses.cz zapojených 20 vysokých škol z České republiky a 2 vysoké školy ze Slovenska. V roce 2009 pokračuje spolupráce v odhalování plagiátorství nadále, a to nejen u prací závěrečných. Učitelé především humanitních oborů poptávali podobný nástroj k vyhledávání podobností v souborech i pro práce seminární a jiné školní práce, protože i tyto jsou často opisovány, stahovány z různých serverů a vydávány za vlastní díla. Proto podalo 10 veřejných vysokých škol projekt Systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/). Jeho hlavním řešitelem je Masary-kova univerzita a její tým z Fakulty informatiky, který systém implementoval a v červnu 2009 spustil do testovacího provozu. Databáze souborů Theses.cz a Odevzdej.cz jsou navzájem propojeny, takže vyhledávání podobností je umožněno napříč všemi dostupnými soubory. Aby bylo odhalování plagiátů ještě efektivnější, připravuje vývojový tým v blízké budoucnosti rozšíření vyhledávání podobností i o soubory na Internetu. O problematiku odhalování plagiátů se v současnosti zajímají i další vědecko-výzkumné instituce, které mají zájem odhalovat plagiáty mezi odbornými publikacemi a tím zvyšovat autorskoprávní ochranu svých zaměstnanců.
Abstract (in English)
The issue of plagiarism has recently been intensively discussed in academic and scientific circles. The availability of learning materials, theses and other literature on the Internet fosters plagiarism and tempts students, and sometimes even teachers, to pass someone else's work off as theirs. This situation calls for tools capable of revealing instances of plagiarism, which would, at the same time, function as a deterrent to the would-be copyright violators. In 2006, Masaryk University provided its students and staff with a unique service by means of which they can search the University's archive of theses for similarities across the indi-vidual works it hosts. At that time, demand for a similar service arose at other schools as well. This demand represented an impetus for the joint project of Theses.cz - National Re-gistry of Theses and Plagiarism-Tracing System (http://theses.cz/) starting in 2008 and in-volving Masaryk University as well as 16 other state-owned universities. Later on, some other schools joined the project currently totaling 22 (20 Czech and 2 Slovak). At the present time, the schools are cooperating in revealing plagiarism not only in theses, but also in other works such as seminar papers, essays, etc. - an effort which gave rise to the project titled Searching for Traces of Plagiarism via Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/). Its coordinators, Masaryk University and its development team at the Faculty of Informatics, put the new system into a testing phase in June, 2009. The Theses.cz and Odevzdej.cz databases are interconnected so that similarity searches can be done across all the files they contain. To make the searches yet more effective, the development team plan to include the files available on the Internet in the search operations, too. The plagiarism detection has recently become an object of interest among other research institutions as well since these would like to apply it to scientific publications and thus protect their and their staff's intellectual property against possible misuse.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
PrintDisplayed: 14/7/2024 17:58