Informační systém MU
ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice (To the Reception of Antiquity in Cosmas' Chronicle). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 331-340. ISSN 1803-7402.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K recepci antiky v Kosmově kronice
Name (in English) To the Reception of Antiquity in Cosmas' Chronicle
Authors ŠVANDA, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7402.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00037622
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Kosmas; středověk; literatura; kronika; antika; historiografie
Keywords in English Cosmas; Middle Ages; Literature; Chronicle; Historiography
Tags antiquity, Chronicle, Cosmas, historiography, Kosmas, Latin literature, medieval literature, Middle Ages
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Changed: 3. 4. 2014 14:50.
Abstract
Příspěvek přináší několik postřehů k vnímání antiky u autora Kosmovy kroniky (1119-1125). Jak už počátkem minulého století ukázal A. Kolář, děkan svatovítské kapituly Kosmas ve větší míře než ostatní soudobí kronikáři ve středoevropském prostoru používá nejenom citáty a parafráze z římských klasiků, ale v rámci historického vyprávění hojně zapojuje i motivy převzaté z řeckořímské mytologie a historie. Autor příspěvku poukazuje na skutečnost, že při charakteristice některých postav stojí v těsné blízkosti křesťanské a pohanské atributy a motivy, aniž by si vzájemně konkurovaly. Může to být dokladem dokončené christianizace českých zemí. V závěru je na vybraném příkladě ilustrována možná mnohovrstevnost některých narážek a odkazů, jež mohly být srozumitelné vzdělaným adresátům díla v Kosmově současnosti, dnešnímu čtenáři však zůstávají zpravidla skryté.
Abstract (in English)
The article brings some observations to the reception of antiquity in Cosmas' Chronica Boemorum (1119-1125). It refers to the influential study Kosmovy vztahy k antice (1925) written by A. Kolář, which demonstrated that in his work Cosmas, dean of the church of Prague, quoted the Roman classics and used the motifs from Greek and Roman mythology and history significantly more than other historiographers of the time in the central European region. The article points out that Cosmas puts together Christian and pagan attributes while describing some of his characters without feeling it as discrepancy, which could be a sign of completed Christianization of the Czech territory. At the end there is an example given which illustrates possible "multilayerness" of meaning in some references that could be comprehensible to the educated audience in Cosmas' present, but they are not quite clear to us nowadays.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Electronic datbases for studying and research of Greek and Latin authors and texts from antiquity, middle ages and the early modern period
Displayed: 19. 8. 2022 00:50