CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK and Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace (Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation). Praha: Academia, 2009. 520 pp. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace
Name (in English) Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation
Authors CHYTRÝ, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Deana LÁNÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeňka LOSOSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SÁDLO (203 Czech Republic), Zdenka OTÝPKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr PETŘÍK (203 Czech Republic), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Czech Republic), Zdenka NEUHÄUSLOVÁ (203 Czech Republic), Petra HÁJKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Štěpánka KRÁLOVÁ (203 Czech Republic), Katrin KARIMOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří DANIHELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lubomír TICHÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dana MICHALCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Klára KUBOŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 520 pp. Vegetace České republiky 2, 2009.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00029746
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-200-1769-7
Keywords (in Czech) vegetace – Česko; ruderální rostlinná společenstva – Česko; plevelová společenstva – Česko; skalní rostlinná společenstva – Česko; suťová rostlinná společenstva – Česko; monografie
Keywords in English vegetation; ruderal plant communities; weed communities; rock plant communities; scree plant communities; Czech Republic; monograph
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Changed: 24/1/2013 18:23.
Abstract
Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí, byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Druhý díl z plánovaných čtyř je věnován převážně bylinné vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou intravilány měst a vesnic, okolí průmyslových a zemědělských podniků, okraje cest, silnic a železnic, polní kultury, lesní paseky a zdi. Současně tento díl přináší charakteristiku přirozené vegetace skal, sutí, lesních okrajů a porostních světlin. Tato vegetace je členěna do 8 fytocenologických tříd, 32 svazů a 119 asociací.
Abstract (in English)
Monograph Vegetation of the Czech Republic summarizes the results of more than eight decades of research into Czech plant communities. Besides a detailed description of floristic composition, ecology, dynamics and distribution of all major types of natural and human-modified vegetation it also presents, for the first time, distribution maps of all phytosociological associations of Czech vegetation. Unlike similar treatments of vegetation of other countries, all associations distinguished in the Czech Republic have been unequivocally formally defined based on their species composition, which makes it possible to use a computer expert system to assign vegetation stands sampled in the field in associations described in this monograph. The second volume of the four planned is devoted mainly to herbaceous vegetation of man-made habitats such as interior parts of cities and villages, surrounding of industrial and agricultural areas, road verges, railways, arable land, forest clearings and walls. This volume also includes description of natural vegetation of rocks, screes, forest edges and canopy openings. This vegetation is divided into 8 phytosociological classes, 32 alliances and 119 associations.
Links
GA206/05/0020, research and development projectName: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA206/09/0329, research and development projectName: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/3/2021 18:46