BAERTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání (Education of Students with Social Disadvantage wtih Focus on Children of Roma Origin in Early Education). Brno: MSD, 2009. 223 pp. pedagogická oblast. ISBN 978-80-210-5103-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání
Name in Czech Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání
Name (in English) Education of Students with Social Disadvantage wtih Focus on Children of Roma Origin in Early Education
Authors BAERTOŇOVÁ, Miroslava.
Edition Brno, 223 pp. pedagogická oblast, 2009.
Publisher MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5103-4
Keywords (in Czech) Asistent pedagoga ergodiagnostické centrum speciálněpedagogické centrum deprivace dimenze romské dítě žák se speciálními vzdělávacími potřebami školní edukace jazykový handicap romské etnikum
Keywords in English Teacher assistant ergo-diagnostic centre special educational centre deprivation dimension Roma child pupil with special needs school education language handicap ethno-pedagogy Roma minority school climate
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 7/2/2010 14:36.
Abstract
Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců, včetně analýzy integrace jednotlivých vzdělávacích subsystémů do současného školského systému. Kniha prezentuje výsledky výzkumu Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, (MSM0021622443)
Abstract (in English)
The senior lectureship thesis provides a full analysis of the theoretical and empirical sources dealing with education of individuals with special educational needs in area of multicultural education of individuals including analyses the integration of educational subsystems into the current school system. Book presents research Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education (MSM0021622443)
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 14/6/2021 07:01