MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM and Karel FRÖMEL. Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy (Physical activity and sedentary behavior in 14 to15 year old students with regard to location of school). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2009, 39/2009, 39, 3, p. 75-84. ISSN 1212-1185.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy
Name in Czech Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy
Name (in English) Physical activity and sedentary behavior in 14 to15 year old students with regard to location of school
Authors MITÁŠ, Josef (203 Czech Republic), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karel FRÖMEL (203 Czech Republic).
Edition Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2009, 1212-1185.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/09:00039827
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) dotazník; škola; prostředí; sedavý způsob života; doporučení pro pohybovou aktivitu
Keywords in English Questionnaire; school; environment; sedentary behavior; physical activity recommendation;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 14/4/2011 15:57.
Abstract
VÝCHODISKA: Pokles pohybové aktivity a zvyšování počtu dětí s nadváhou a obézních je alarmující. Tyto faktory, společně s pasivní rolí škol ve vzdělávání směrem ke zdravému životnímu stylu a "nezdravým" územním plánováním, mohou ovlivnit budoucí životní styl dospívajících a dospělých obyvatel. CÍLE: Hlavním cílem této studie bylo analyzovat pohybovou aktivitu a sedavý způsob života dospívajících ve věku 14 až 15 s ohledem na velikost obce, kde dospívající docházejí do školy. METODIKA: Pro sběr dat byla použita krátká verze dotazníku IPAQ. Výzkum byl realizován ve třech vybraných regionech České republiky. V každém regionu byly náhodně vybrány 3 školy. Výzkumu se zúčastnili žáci devátých tříd (ve věku 14 až 15) z vybraných škol. Pro analýzu dat jsme použili základní statistické charakteristiky a binární logistickou regresi (SPSS). VÝSLEDKY: Na základě výsledků z dotazníků jsme zjistili, že dívky vykazovaly podstatně častěji než chlapci delší dobu sezení. Děti, které žijí v malých a velkých sídlech a žijí v bytě, častěji tráví čas sezením. ZÁVĚRY: Chlapci mají méně sedavý způsob života než dívky. Studenti, kteří plní zdravotní doporučení pro pohybovou aktivitu, vykazují také delší dobu strávenou sezením. Zpravidla se jedná o čas, kdy potřebují odpočinek. Výsledky studie ukazují, že malá sídla nabízejí svým obyvatelům lepší podmínky pro pohybovou aktivitu, ale rozdíly mezi malými a velkými sídly nejsou tak velké.
Abstract (in English)
BACKGROUND: Decline in physical activity and the increased number of overweight and obese children are alarming. These factors can influence, together with the passive role of schools in lifestyle education and unhealthy urban planning, the future lifestyle of adolescents and adults. OBJECTIVE: The main objective of this study was to analyze the physical activity and sedentary behaviors of adolescents aged 14 to 15 with regard to the size of the community where adolescents go to school. METHODS: The short version of the IPAQ questionnaire was used to collect data in this study. The research was conducted in three selected regions of the Czech Republic. In each region, 3 schools were randomly selected. The research was carried out with all pupils of the ninth grade (aged 14 to 15) of selected schools. For data analysis we used basic statistical characteristics and binary logistic regression (SPSS). RESULTS: Based on the findings from the questionnaire, we have found that girls were significantly more likely to be sitting than boys. Children living in a middle sized to large sized community, and living in an apartment, are significantly more likely to be sitting. CONCLUSIONS: Boys are still less sedentary than girls. Respondents who meet PA recommendations are also sitting more, usually based on the time needed for rest. The results of our study show that small communities offer better conditions to their inhabitants to be more physically active, however the differences between small and large locations are not that extensive.
Links
MSM6198959221, plan (intention)Name: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn
PrintDisplayed: 29/10/2020 12:24