Informační systém MU
BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu (Competition Policy and Mergers in European Context). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu
Name (in English) Competition Policy and Mergers in European Context
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 389 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366, 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/10:00043668
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5067-9
Keywords (in Czech) soutěžní politika; soutěžní právo;ekonomická koncentrace;fúze;cílové konflikty;kontrola fúzí v ČR; komparace kontroly koncentrací v EU a v ČR; fúze v technologicky vyspělých odvětvích
Keywords in English competition policy; competition law; economic concentration; mergers; conflict of goals;merger control in the Czech Republic;comparison of merger control in the EU and in the Czech Republic; mergers and high-tech industries
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11/5/2015 11:30.
Abstract
Rozbor cílových konfliktů v soutěžním právu a soutěžně politických preferencí při rozhodování o prioritách konkurenčních cílů; mimosoutěžní hlediska posuzování fúzí. Analýza motivací a forem spojení soutěžitelů. Rozbor pojmu získání kontroly nad jiným soutěžitelem. Zevrubná kritická analýza změny substantivního testu při posuzování spojení soutěžitelů a implikace použití tzv. více ekonomického přístupu v soutěžním právu. Rozbor přínosů fúzí a soutěžně politických přístupů k jejich hierarchii.Vliv vyspělých technologií na soutěžní politiku v oblasti fúzí. Podrobná analýza vývoje kontroly koncentrací v ČR, srovnání s vývojem v rámci EU. Aktuální právně relevantní výzvy hospodářské krize pro soutěžní politiku a soutěžní právo.
Abstract (in English)
Analysis of conflicting goals in competition law and of priorities of competition policy deciding on ranking of competing goals;out-of-competition points of view in merger assessment. Analysis of incentives and forms of mergers.The notion of gaining control over another competitor. Detailed analysis of the change of substantive test used in merger assessment and implications of so called "more economic approach" in competition law. Merger specific efficiences and the approach of competition policy to their hierarchy.The impact of new technologies on competition policy in the merger area. Thorough analysis of development of merger control in the Czech Republic and its comparison with the EU.Topical legally important challenges of the economic crisis to competition policy and antitrust.
Links
GA407/03/0425, research and development projectName: Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 14/5/2021 18:45