PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii (Karel Vorovka : A Mathematicians Journey to Philosophy). Praha: Filosofia, 2010. 600 pp. ISBN 978-80-7007-331-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii
Name (in English) Karel Vorovka : A Mathematicians Journey to Philosophy
Authors PAVLINCOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 600 pp. 2010.
Publisher Filosofia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00048839
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7007-331-5
Keywords (in Czech) Karel Vorovka ; česká filosofie ; Přírodovědecká fakulta UK ; filosofie matematiky ; Ruch filosofický ; Polemos ; Americká filosofie
Keywords in English Karel Vorovka ; Czech philosophy ; Faculty of Natural Sciences of Charles University ; Philosophy of Mathematics ; Philosophical Movement ; Polemos ; The American Philosophy
Tags RIV-OK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Hana Holmanová, učo 1028. Changed: 28. 1. 2013 13:30.
Abstract
Univerzitní profesor Karel Vorovka (1879 až 1929) patřil u nás v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům filosofie. Kniha navazující na dosavadní studie je uceleným výkladem o jeho životě a díle. Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie představuje v širších souvislostech české i světové filosofie. Životní pasáže se vztahují k Vorovkovu prostředí rodinnému, školnímu (učil na střední i vysoké škole) a filosofickému, k jeho spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, Jednotou filosofickou, Ruchem filosofickým a se zahraničními filosofy. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru. Kniha vychází ke 130. výročí Vorovkova narození (3. února 1879) a 80. výročí jeho úmrtí (15. ledna 1929).
Abstract (in English)
Professor Karel Vorovka (1879~1929) was one of the greatest philosophers in this country in the first three decades of the 20th century. Following a series of studies, the book is a systematic exposition of his life and work. It presents Vorovkas intellectual development from mathematics to epistemology, metaphysics and history of philosophy in a wider context of Czech and world philosophy. The parts of the book focusing on Vorovkas life deal with his family, schools (he taught at a high school as well as a college) and philosophical environment - his cooperation with The Union of Czech Mathematicians and Physicists, Union of Philosophy, Ruch filosofický and foreign philosophers. Part of the book consists of translations of Vorovkas French works, extant correspondence, bibliographical list of his works and reviews, and a number of photographs and documents relevant to his personal as well as professional character. The book has been published to commemorate the 130th anniversary of Vorovkas birth (3rd February, 1879) and the 80th anniversary of his death (15th January 1929).
Links
GA401/07/0236, research and development projectName: Filosofické a náboženské kořeny díla Karla Vorovky
Investor: Czech Science Foundation, Philosophical and Religious Roots of Karel Vorovka's Work
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 12:46