HERBER, Pavel and Daniel NĚMEC. Investigating structural differences of the Czech economy: Does asymmetry of shocks matter? In Mathematical Methods in Economics 2010. 1st ed. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010. p. 226 - 231. ISBN 978-80-7394-218-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investigating structural differences of the Czech economy: Does asymmetry of shocks matter?
Name in Czech Ověření strukturálních odlišností české ekonomiky: Má asymetrie šoků nějaký význam?
Authors HERBER, Pavel (203 Czech Republic, guarantor) and Daniel NĚMEC (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. České Budějovice, Mathematical Methods in Economics 2010, p. 226 - 231, 6 pp. 2010.
Publisher University of South Bohemia, Faculty of Economics
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/10:00044838
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7394-218-2
UT WoS 000287979900039
Keywords (in Czech) Two-country DSGE; Structural heterogeneity; Asymmetric shocks
Keywords in English DSGE model dvou ekonomik; strukturální odlišnosti; asymetrické šoky
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939. Changed: 19. 3. 2013 16:13.
Abstract
The goal of this paper is to evaluate heterogeneity between the Czech Republic and the Euro area. For this purpose, we introduce a two-country dynamic stochastic general equilibrium model that allows different sources of heterogeneity across countries. We focus on differences in structural parameters and asymmetry of shocks hitting the two economies. Using Bayesian techniques, we estimate various specifications of log-linear models (unrestricted and nested) and then we test different sources of heterogeneity. Our results indicate that the main sources of heterogeneity are price and wage rigidities and the asymmetry of shocks. On the other hand, we have found strong evidence in favor of homogeneity in parameters describing utility function of households.
Abstract (in Czech)
Cílem článku je ověření odlišností mezi Českou republikou a Eurozónou. Za tímto účelem je v práci představen dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy ekonomik dvou zemí, který umožňuje rozdílné zdroje heterogenit mezi ekonomikami. Důraz je pak kladen na rozdíly ve strukturálních parametrech a asymetrii šoků, které zasahují obě ekonomiky. Bayesiánskými metodami je odhadnuto několik variant log-lineárních modelů (neomezené a vnořené) a poté jsou testovány různé zdroje heterogenit. Výsledky ukazují, že hlavní zdroje heterogenit jsou rigidity v cenách a mzdách a asymetrické šoky. Na druhou stranu byla prokázána homogenita u parametrů popisujících užitkovou funkci domácností.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:09