CLARK, Stephen L and Petr ZEMÁNEK. On a Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems on a half line. Applied Mathematics and Computation. Spojené státy americké: Elsevier, 2010, vol. 217, No 7, p. 2952-2976. ISSN 0096-3003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On a Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems on a half line
Name in Czech Weylova-Titchmarshova teorie pro diskrétní symplektické systémy na polopřímce
Authors CLARK, Stephen L (840 United States of America) and Petr ZEMÁNEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Applied Mathematics and Computation, Spojené státy americké, Elsevier, 2010, 0096-3003.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 1.536
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00045084
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000283442400008
Keywords (in Czech) Diskrétní symplektický systém; Weylova-Titchmarshova M-funkce; Regulární spektrální problém; Singulární spektrální problém; Riccatiho rovnice; Případ limitního bodu; Případ limitní kružnice; Greenova funkce.
Keywords in English Discrete symplectic system; Weyl-Titchmarsh M-function; Regular spectral problem; Singular spectral problem; Riccati equation; Limit point case; Limit circle case; Green's function.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Changed: 13. 3. 2012 14:29.
Abstract
Recently, Bohner and Sun introduced basic elements of a Weyl-Titchmarsh theory into the study of discrete symplectic systems. We extend this development through the introduction of Weyl-Titchmarsh functions together with a preliminary study of their properties. A limit point criterion is described and characterized. Green's function for the half-line is introduced as a limit of such functions in the regular case and half-line solutions obtained are seen to satisfy lambda-dependent boundary conditions at infinity.
Abstract (in Czech)
Bohner a Sun definovali základní pojmy Weylovy-Titchmarshovy teorie pro diskrétní symplektické systémy v práci z roku 2010. V našem článku rozšiřujeme tuto teorii na diskrétní symplektické systémy zavedením Weylovy-Titchmarshovy funkce a studiem jejich vlastností. Charakterizujeme případy limitního bodu a limitní kružnice. Zavádíme Greenovu funkci na polopřímce a s její pomocí řešíme nehomogenní diskrétní symplektický systém, který splňuje okrajovou podmínku v nekonečnu závisející na spektrálním parametru lambda.
Links
GC201/09/J009, research and development projectName: Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
Investor: Czech Science Foundation, Oscillation and spectral theory of differential and difference systems
MUNI/A/0964/2009, interní kód MUName: Matematické struktury (Acronym: Matematické struktury)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 16:18