ULMAN, Vladimír. Boundary Treatment for Young-van Vliet Recursive Zero-Mean Gabor Filtering. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. NEW YORK (USA): HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2011, vol. 2011, ID 234090, p. 1-9. ISSN 1687-6172. doi:10.1155/2011/234090.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Boundary Treatment for Young-van Vliet Recursive Zero-Mean Gabor Filtering
Name in Czech Ošetření okrajových podmínek u Young-Van Vlietových rekurzivních zero-mean Gáborových filtrech
Authors ULMAN, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, NEW YORK (USA), HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2011, 1687-6172.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW doprovodná webová stránka
Impact factor Impact factor: 1.053 in 2010
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00051514
Organization unit Faculty of Informatics
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2011/234090
UT WoS 000290384000001
Keywords (in Czech) rekurzivní filtrování v obrazové doméně; Gaussovo filtrování; Gáborovo filtrování; IIR; digitální filtry
Keywords in English recursive spatial filtering; Gaussian filtering; Gabor filtering; IIR; digital filters
Tags CBIA, cbia-web
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 20. 4. 2012 09:37.
Abstract
This paper deals with convolution setting at boundary regions for 1D convolution computed during recursive Gaussian and Gabor filtering as well as staged Gabor filtering computed more efficiently as modulation, recursive Gaussian, and demodulation. These are established fast approximations to their filters. Until recently, all the three applications of recursive filters suffered from distortions near boundary as a result of inappropriate boundary treatment. The extension of input data with constant border value is presumed. We review a recently suggested setting for recursive Gaussian and Gabor filtering. Then, a new convolution setting for the more efficient staged Gabor filtering is presented. We also offer a formula to compute the scale coefficient, using which a zero-mean Gabor filter can be obtained from either recursive or staged Gabor filter.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá vhodným nastavením 1D konvoluce v okrajových oblastech. A to v případech rekurzivního filtrování Gaussovským a Gáborovým filtrem a také Gáborovým filtrováním efektivněji počítaným po částech, tzn. jako modulaci, Gaussův filtr a demodulaci. Rekurzivní varianty filtrování jsou již zavedeny a platí za rychlé aproximace. Donedávna však tyto rekurzivní aproximace zhoršovaly výsledky u okrajů v důsledku nevhodného nastavení. Předpokládáme, že okraje jsou rozšiřovány konstantní hodnotou, která se nachází právě na tom okraji. Zrekapitulujeme nedávno navržené nastavení rekurzivního Gaussovo a Gáborovo filtrování. Poté předvedeme nové nastavení konvoluce pro případ toho efektivního Gáborovo filtrování počástech. Navrhneme také vzorec pro výpočet škálovacího koeficientu, kterým se dá zajistit tzv. zero-mean Gaborův filtr.
Links
LC535, research and development projectName: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
MUNI/A/0914/2009, interní kód MUName: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (Acronym: SV-FI MAV)
Investor: Masaryk University, Category A
2B06052, research and development projectName: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Acronym: Biomarker)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Determination of markers, screening and early diagnostics of cancer diseases using highly automated processing of multidimensional biomedical images
PrintDisplayed: 28. 1. 2023 07:47