CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA, Martin KOČÍ, Vít GRULICH, Pavel LUSTYK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Michal HÁJEK, Kamil RYBNÍČEK, František KRAHULEC, Andrea KUČEROVÁ, Jiří KOLBEK and Štěpán HUSÁK. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání (Habitat catalogue of the Czech Republic. Second edition). 2nd ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 pp. Katalog biotopů České republiky. ISBN 978-80-87457-02-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání
Name (in English) Habitat catalogue of the Czech Republic. Second edition
Authors CHYTRÝ, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KUČERA (203 Czech Republic), Martin KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít GRULICH (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel LUSTYK (203 Czech Republic), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Czech Republic), Jiří SÁDLO (203 Czech Republic), Zdenka NEUHÄUSLOVÁ (203 Czech Republic), Michal HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kamil RYBNÍČEK (203 Czech Republic), František KRAHULEC (203 Czech Republic), Andrea KUČEROVÁ (203 Czech Republic), Jiří KOLBEK (203 Czech Republic) and Štěpán HUSÁK (203 Czech Republic).
Edition 2. vyd. Praha, 445 pp. Katalog biotopů České republiky, 2010.
Publisher Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00045968
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87457-02-3
Keywords in English Czech Republic; habitat types; vegetation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Changed: 13/5/2016 15:09.
Abstract
Biotop je prostředí přirozeného výskytu rostlin a živočichů. Základním předpokladem účinné ochrany ohrožených druhů je právě péče o jejich biotopy, a proto je systém ochrany přírody v Evropské unii založen převážně na principu ochrany biotopů. Směrnice Evropské unie předepisují členským státům povinnost vytvářet soustavu chráněných území Natura 2000 a jedním z hlavních kritérií pro zahrnutí určitého území do této soustavy je právě přítomnost vybraných biotopů. Katalog biotopů je příručka, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů v České republice. Po jejím prvním vydání v roce 2001 bylo zahájeno rozsáhlé mapování biotopů, během kterého se shromáždily podrobné podklady pro vytvoření národního návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Po dokončení základního mapování v roce 2004 se mapy biotopů průběžně aktualizují a zpřesňují opakovaným terénním mapováním. Druhé vydání Katalogu biotopů shrnuje nové a upřesněné poznatky o biotopech získané při terénním mapování, odráží pokrok v základním výzkumu vegetace a biotopů na našem území za poslední desetiletí a zohledňuje změny v evropských systémech klasifikace biotopů. Kvůli zachování návaznosti na dosavadní mapování biotopů však zůstává základní klasifikace biotopů stejná jako v prvním vydání s výjimkou některých podjednotek na nejnižší hierarchické úrovni. Celkem je v Katalogu rozlišeno a popsáno 173 biotopů, z nichž 60 je hodnoceno jako typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000. Katalog biotopů je nejen základním odborným podkladem pro vymezení biotopů, ale také shrnující příručkou o českých biotopech a vegetaci pro širší veřejnost. Je využíván jak profesionálními ochránci přírody, ekology a botaniky, tak středoškolskými a vysokoškolskými studenty i dalšími zájemci o bližší poznání naší přírody.
Abstract (in English)
This book acts as a manual that defi nes units used for habitat mapping in the Czech Republic. The system of Czech habitat types is compatible with those delimited in Annex I of the Habitats Directive (92/43/EEC), a European Union legal instrument for the development of Natura 2000, a network of Special Areas of Conservation whose purpose is the protection of European natural habitats, wild fauna and fl ora. However, unlike the Annex I list, which includes only selected habitats of high conservation value, the Czech system of habitat classifi cation is comprehensive: it contains all major habitat types occurring in the country and enables assignment of any site in the fi eld to a particular habitat type. In some cases, the delimitations of habitat types within Natura 2000 do not refl ect actual patterns of variation observed in the Czech Republic and in fact contrast sharply with traditional systems of vegetation classifi cation used in this country. Therefore the habitat classifi cation presented in this Catalogue has been developed as a compromise between the Natura 2000 system and adequate description of Czech habitat types. It is appropriate for description and management of Czech natural habitats, while remaining unequivocally transferable into the classifi cation used in Natura 2000.
Links
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/3/2021 18:14