ŠIMON HILSCHER, Roman. Sturmian theory for linear Hamiltonian systems without controllability. Mathematische Nachrichten. Berlín: Wiley Inter Science, 2011, vol. 284, No 7, p. 831-843. ISSN 0025-584X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sturmian theory for linear Hamiltonian systems without controllability
Name in Czech Sturmova teorie pro lineární Hamiltonovské systémy bez předpokladu kontrolovatelnosti
Authors ŠIMON HILSCHER, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Mathematische Nachrichten, Berlín, Wiley Inter Science, 2011, 0025-584X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.682
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00049669
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000290477600002
Keywords (in Czech) lineární Hamiltonovský systém; Sturmova oddělovací věta; Sturmova srovnávací věta; vlastní fokální bod; izotropická báze; kontrolovatelnost; normalita; Rayleighův princip; samoadjungovaná okrajová úloha; vlastní hodnota; oscilační věta; kvadratický funkcionál
Keywords in English Linear Hamiltonian system; Sturmian separation theorem; Sturmian comparison theorem; Proper focal point; Controllability; Normality; Rayleigh principle; Self-adjoint eigenvalue problem; Finite eigenvalue; Oscillation theorem; Quadratic functional
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., učo 1023. Changed: 12. 3. 2012 09:02.
Abstract
V tomto článku jsme odvodili Sturmovy oddělovací a srovnávací věty pro lineární Hamiltonovské systémy, přičemž nepředpokládáme kontrolovatelnost. Tyto věty zobecňují tradiční výsledky W.T.Reida pro kontrolovatelné (či normální) lineární Hamiltonovské systémy. Tato nová teorie je založena na několika nedávných výsledcích o lineárních Hamiltonovských systémech bez předpokladu kontrolovatelnosti, které byly obdrženy W.Kratzem, M.Wahrheitem, V.Zeidan a autorem, které se týkaly po částech konstantního jádra izotropických bazí, oscilační a spektrální teorie a Rayleighova principu.
Abstract (in Czech)
In this paper we present Sturmian separation and comparison theorems for linear Hamiltonian systems when no controllability assumption is imposed. This generalizes the traditional results of W.T.Reid for controllable (or normal) linear Hamiltonian systems to the possibly abnormal case. Our new theory is based on several recent results on linear Hamiltonian systems without controllability by W.Kratz, M.Wahrheit, V.Zeidan, and the author regarding the piecewise constant kernel for conjoined bases, the oscillation and eigenvalue theorems, and the Rayleigh principle.
Links
GC201/09/J009, research and development projectName: Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
Investor: Czech Science Foundation, Oscillation and spectral theory of differential and difference systems
MSM0021622409, plan (intention)Name: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Mathematical structures and their physical applications
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 16:51