Informační systém MU
BLAŽEK, Ladislav. Management. (Management). vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 pp. ISBN 978-80-247-3275-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Management.
Name in Czech Management
Name (in English) Management
Authors BLAŽEK, Ladislav.
Edition vydání první. Praha, 191 pp. 2011.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-247-3275-6
Keywords (in Czech) organizování rozhodování ovlivňování
Keywords in English organizing decision making influencing
Changed by Changed by: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Changed: 11/1/2011 17:58.
Abstract
Publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu.Úvodní část se zabývá vymezením pojmu management.V dané části je též uveden historický vývoj managementu. Těžiště tématického okruhu organizování tvoří vysvětlení tři parametrů organizační struktury, a to parametru dělby práce v organizaci, parametru rozpětí řízení a parametru dělby pravomoci. V další části, zaměřené na problematiku rozhodování, je nejdříve vysvětlena podstata rozhodování. Těžištěm dané problematiky je podrobný výklad vybraných metod rozhodovací analýzy, sloužících pro objektivizaci rozhodování za podmínek jistoty, rizika a nejistoty. Poslední část je věnována problematice ovlivňování. Nejprve je uveden přehled motivačních teorií. V návaznosti jsou vysvětleny tři základní motivační nástroje. Je to odměna za práci, podmínky práce a práce samotná. Kniha je určena studentům vysokých škol a MBA studií, dále pak manažerům, podnikatelům i širší odborné veřejnosti.
Abstract (in English)
The book focuses on key management areas. The initial part deals with the definition of management. This section also comprises the historical development of management. The concept of organizing emphasizes the explanation of three parameters of an organizational structure, i.e. division of labor in an organization, span of management, and division of responsibilities. The next part, focusing on decision-making, specifies the principles of decision-making first of all. This issue focuses mainly on a detailed explanation of selected methods of a decision analysis; these methods serve for objectification of decision-making acts under certainty, risk, and uncertainty. The last part deals with influencing. A survey of motivation theories is listed first. They include remuneration for work, working conditions, and the work itself. The book is designed for university and MBA students as well as managers, businesspeople and the professional public.
Displayed: 29/3/2020 07:53