BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK, Ľuboš LUNTER and Martin STANČÍK. Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů (Institutional Repository of Scientific And Professional Articles Connected with the Plagiarism-Tracing System). In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010. p. "nestrankovano", 5 pp. ISBN 978-80-8082-407-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů
Name (in English) Institutional Repository of Scientific And Professional Articles Connected with the Plagiarism-Tracing System
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Daniel JAKUBÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ľuboš LUNTER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin STANČÍK (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Trnava, UNINFOS 2010, p. "nestrankovano", 5 pp. 2010.
Publisher CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00051683
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-8082-407-5
Keywords (in Czech) institucionální repozitář; publikace; odhalování plagiátů; theses; IS MU
Keywords in English institutional repository; publications; plagiarism tracing; theses; IS MU
Changed by Changed by: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116. Changed: 24. 11. 2012 20:49.
ID=919089
Abstract
Odborné oborové informace v podobě vědeckých článků, publikací, monografií a dalších odborných děl akademických pracovníků je potřeba v rámci univerzity uchovat a současně mít také možnost z tohoto fondu čerpat. Na Masarykově univerzitě byla proto zaznamenána poptávka po vybudování institucionálního repozitáře (tj. plných textů) vědeckých a odborných prací. Dosud totiž nebyly plné texty systematicky, jednotně a v plošné míře uchovávány, evidována byla důsledně zatím jen metadata k těmto odborným pracím. K budování vlastního fondu zaměstnaneckých děl, typicky také děl doktorských studentů, přispěly i diskuse na téma plagiátorství v odborných publikacích. Příspěvek představí přínosy institucionálního repozitáře MU založeném na stávajícím publikačním systému univerzity s vyhledáváním plagiátů. Především uvede možnosti zaznamenávání citací, informace o "impact factoru" periodika, ve kterém bylo dílo vydáno, použití licencí Creative Commons v rámci přístupu Open access, výhody propracovaného systému přístupových práv a službu pro odhalování plagiátů. Problematiku odhalování plagiátů řeší Masarykova univerzita od roku 2006, kdy uživatele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) mohli začít využívat funkce odhalování podobností (potenciálních plagiátů), a to nejen v závěrečných pracích a e-learningových materiálech, ale ve všech dokumentech uložených v systému. V roce 2008 vznikl společnou iniciativou většiny veřejných vysokých škol v ČR projekt Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů Theses.cz, který dnes využívá 29 vysokých škol (z toho 2 ze Slovenska). Následně byl v roce 2009 spuštěn systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, který využívá 19 vysokých škol a zapojují se i gymnázia. Zájmem velkého počtu vysokých škol v ČR je také pokračovat v meziuniverzitní kontrole plagiátů právě v oblasti vědeckých a odborných publikací.
Abstract (in English)
Professional branch information in the form of scientific articles, publications, monographies and other professional works of the academic staff is necessary to store within the university while having an access to it at the same time. Therefore, a demand for creating a n institutional repository (i.e. full texts) of scientific and professional works has been noticed at Masaryk University. For up to now, full texts have not been stored systematically, homogeneously and to an overall extent. What was registered consistently were only the metadata for these professional works. The discussions on the topic of plagiarism in professional publications have also contributed to creating our own fund of employees' works, and typically also of those of doctoral students. The contribution will present the assets of the MU institutional repository based on the current university plagiarism-tracing publication system. Most importantly, it will list the possibilities of quotation recording, the information about the "impact factor" of the periodical the work has been published in, the usage of the Creative Commons licences within the frame of the Open access, the advantages of the carefully worked-out system of access rights and the plagiarism-tracing service. The problems with plagiarism-tracing have been dealt with by Masaryk University since 2006 when the users of the Information System of Masaryk University (IS MU) could start using the functions of tracing similarities (potential plagiarisms) not only in theses and e-learning materials but in all documents stored in the system. In 2008, the joint initiative of most public universities in the Czech Republic resulted in the development of the National Register of Theses and plagiarism-tracing system Theses.cz, which is nowadays used by 29 universities (2 from Slovakia). This was followed by the start of the system tracing plagiarisms in seminar papers Odevzdej.cz in 2009, used by 19 universities and even secondary schools. A large number of Czech universities are also interested in continuing the interuniversity control of plagiarisms in the field of scientific and professional publications.
Links
LA 168, research and development projectName: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
11_martin_stancik.pdf Licence Creative Commons  File version Jakubík, D. 24. 2. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919089/11_martin_stancik.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919089/11_martin_stancik.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/919089/11_martin_stancik.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919089/11_martin_stancik.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 24. 2. 2011 14:38, RNDr. Daniel Jakubík

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
  • a concrete person Mgr. Martin Stančík, učo 143470
  • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
  • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
Attributes
 

11_martin_stancik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919089/11_martin_stancik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919089/11_martin_stancik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
72,5 KB
Hash md5
d671917ec8acfe83b6550e58bd3a07ef
Uploaded/Created
Thu 24. 2. 2011 14:38

11_martin_stancik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919089/11_martin_stancik.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919089/11_martin_stancik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
14,5 KB
Hash md5
06e8944b20253cccdbc85218e748268f
Uploaded/Created
Thu 24. 2. 2011 14:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 21:02