ŠÁLEK, Miroslav, Dana RYMEŠOVÁ a Petr ŠMILAUER. Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví. In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. s. 215. ISBN 978-80-87189-09-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví
Název česky Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví
Název anglicky Survival risks of the Grey Partridge: seasonal variability, effect of age and sex
Autoři ŠÁLEK, Miroslav, Dana RYMEŠOVÁ a Petr ŠMILAUER.
Vydání Brno, Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, od s. 215, 2011.
Nakladatel Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-87189-09-2
Klíčová slova česky koroptev polní, přežívání, mortalita, sezónní variabilita, věk, pohlaví, Perdix perdix
Klíčová slova anglicky Grey Partridge, survival, mortality, seasonal variability, age, sex, Perdix perdix
Změnil Změnila: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Změněno: 21. 2. 2011 23:23.
Anotace
Mortalita v ptačích populacích může záviset na období životního cyklu, pohlaví či věku jedinců. Sledovali jsme rozdíly v mortalitě během roku, mezi pohlavími a věkovými kategoriemi u monogamní koroptve polní (Perdix perdix). Koroptví slepice investují do rozmnožování více než kohouti (velká snůška, výhradní inkubace), zatímco samci jsou aktivnější při tvorbě páru v předhnízdním období. Starší a zkušenější koroptve mohou být zvýhodněny při párování a hnízdění, nebo mohou být naopak handicapovány předchozími investicemi do reprodukce a přežití. Během zimy s omezenou nabídkou zdrojů jsou koroptve vystaveny zvýšenému predačnímu tlaku, na druhé straně shlukování do hejn a zvýšená ostražitost v tomto období může riziko predace snižovat. Poměr pohlaví v koroptvích populacích bývá vychýlen ve prospěch kohoutů a je zdůvodňován celkově vyšší mortalitou slepic. Analyzovali jsme data o přežívání 169 koroptví ze tří oblastí (Praha 2002-2003, Písecko 2003-2004, Vysočina 2009-2010) pomocí modelů Coxovy regresní analýzy s proporcionálním rizikem. Riziko mortality se měnilo v průběhu roku, nejvyšší bylo v období hejn (podzim, zima), tedy v období nejnepříznivějším z hlediska krytu a potravy. V tomto období se neuplatnil vliv věku ani pohlaví. Přežívání ptáků vzrostlo v době párování, avšak během hnízdění se mortalita opět zvýšila. Během párování vykazovala obě pohlaví podobnou mortalitu, avšak průkazně lépe přežívali starší (zkušenější) ptáci, kteří se párují rychleji. V době hnízdění průkazně častěji hynuly samice. V celoroční bilanci měli samci nižší mortalitu (přibližně 75%ní v porovnání se samicemi), což mohlo být příčinou 10-18% vychýlení poměru pohlaví ve prospěch samců u námi sledovaných populací. V souladu s predikcemi se riziko mortality zvyšovalo s poklesem nabídky zdrojů v mimohnízdním období, u mladších (méně zkušených) ptáků a u samic v době rozmnožování.
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2023 05:04