SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky (Probes into Cyril and Method Baroque homiletics written in German). In Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. 1. vyd. Praha: nakladatelství ARSCI, 2010. p. 217-227. Jazykověda, 4. svazek. ISBN 978-80-7420-008-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky
Name in Czech Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky
Name (in English) Probes into Cyril and Method Baroque homiletics written in German
Authors SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Slovesné baroko ve středoevropském prostoru, p. 217-227, 11 pp. Jazykověda, 4. svazek, 2010.
Publisher nakladatelství ARSCI
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00047478
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7420-008-3
Keywords (in Czech) barokní homiletika 18. stol.; cyrilometodějská německy psaná kázání; barokní nacionalismus
Keywords in English 18th century Baroque homiletics; Cyril and Method preachings written in German; Baroque nationalism
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D., učo 6750. Changed: 1/11/2016 15:04.
Abstract
Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky Příspěvek znovu (po článku B. Zlámala, 1938, a M. Kopeckého, 1965) otevírá tematiku cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky (proslovené pro moravské krajany v souvislosti s cyrilometodějskými slavnostmi ve svatomichalském kostele ve Vídni). Za přínos textu nutno považovat fakt materiálového rozšíření (z 29 textů, citovaných Zlámalem a Kopeckým, na více než 7 desítek textů, hypoteticky na 74) s uvedením celkem 41 konkrétních textů nad tzv. Zlámalův seznam (většinou na základě Welzigova katalogu) a 8 dosud necitovaných textů (nad uvedený Welzigův katalog). V souvislosti s tematikou se autorka dále především zabývá vazbami intertextovými, tzv. historickými a pseudohistorickými motivy, barokním nacionalismem a barokním slavismem. Ukazuje také (se zřetelem k řádovému prostředí kazatelů i k jejich autorskému kontextu) další možné přístupy k bádání.
Abstract (in English)
This contribution has brought up again (after B. Zlámal’s, 1938 and M. Kopecký’s, 1965 articles) the topic of Cyril and Method Baroque homiletics written in German (intended for Moravian compatriots in connection with the feast of Cyril and Method in St. Michael’s church in Vienna). The fact of extending materials should be viewed as the main asset of this paper: it has been extended from twenty-nine texts quoted by Zlámal and Kopecký to more than seventy texts (hypothetically to 74 ones) with stating forty one concrete texts above the so-called Zlámal’s list (mostly on the basis of the so-called Welzig’s catalogue) and extra eight texts which have not been quoted so far (above the so-called Welzig’s catalogue). In connection with the stated topic the author also deals with intertextual connections, pseudo-historical motives, Baroque nationalism and Baroque Slavism. She also presents – with regard to the order environment of preachers and their authorial context – further approaches to research.
PrintDisplayed: 31/7/2021 03:36