NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu. (Cross-sectional study of physical activity of adult population in South-Moravian area of the Czech republic.). Tělesná kultura, Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2011, vol. 34, No 1, p. 49-64. ISSN 1211-6521.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu.
Name in Czech Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu.
Name (in English) Cross-sectional study of physical activity of adult population in South-Moravian area of the Czech republic.
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef MITÁŠ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Tělesná kultura, Olomouc, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2011, 1211-6521.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/11:00052113
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) dotazník ANEWS ; IPAQ ; sezení ; doporučení pro pohybovou aktivitu ; aktivní transport
Keywords in English ANEWS questionnaire ; IPAQ ; sitting ; physical activity recommendation ; active transport
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 13/4/2012 13:07.
Abstract
VÝCHODISKA: Pohybová aktivita (PA) je celosvětově chápána odbornou veřejností jako jeden z nejzávažnějších faktorů při řešení otázek prevence a veřejného zdraví. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat pohybovou aktivitu obyvatel jihomoravského regionu a poukázat na rozdíly v aktivním transportu podle podmínek prostředí ve vybraných demografických aspek-tech. METODIKA: Pro zjištění týdenní úrovně PA byla použita data náhodně vybraného souboru 1110 obyvatel jihomoravského regionu ve věku 42 let. VÝSLEDKY: Na celkovou týdenní PA neměla vliv účast v organizované PA, BMI. Lidé, kteří mají snadnou dostupnost chůzí k mnoha místům přímo z bydliště, vykazují vyšší aktivitu při aktivním transportu. ZÁVĚRY: Specifické podmínky pro aktivní transport je třeba udržovat a rozšiřovat v podmínkách prostředí, kde je k tomu příležitost. Místní samosprávy různých regionů České republiky musí zohlednit co jejich region činí atraktivním a hledat cesty, jak zefektivnit přenos výsledků výzkumu do komunální praxe.
Abstract (in English)
BACKGROUND: Physical activity (PA) was defined in a worldwide scientific community as one of the most important factors in dealing with issues of prevention and public health. AIM: The aim of the study was to analyze physical activity of adult population of the South-ern Moravia area of the Czech Republic and to observe differences in selected demographic aspects of active transport. METHODS: To estimate the weekly level of PA we used randomized data in 1110 respondents in Southtern Moravia region aged 42. RESULTS: The total weekly PA did not affect either participation in organized PA or BMI. People who have easy walking distances to many sites directly from home indicate higher transport PA. CONCLUSION: Once there are opportunities, it is necessary to maintain and expand the environmental conditions to support active transport. Comunal policy in the various regions in the Czech Republic must solve specific problems within their environment and to highlight attractive places for active living.
PrintDisplayed: 24/10/2020 05:36