TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice" (Ad grammar category of the gender of the Czech oikonyma, type „Olomouc“ and „Jaroměřice“). In Ološtiak, Martin - Ivanová, Martina - Slančová, Daniela. Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. 1st ed. Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. p. 125-135. ISBN 978-80-555-0335-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice"
Name (in English) Ad grammar category of the gender of the Czech oikonyma, type „Olomouc“ and „Jaroměřice“
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Prešov, Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej, p. 125-135, 11 pp. 2011.
Publisher FF Prešovskej univerzity v Prešove
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00052363
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-555-0335-6
Keywords (in Czech) český jazyk - proprium - oikonymum - onomastická gramatika - typy deklinace
Keywords in English Czech language - proprium - oikonymum - onomastic grammar - types of declension
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8. 2. 2013 15:17.
Abstract
Příspěvek se zabývá vývojem a současným stavem gramatického rodu českých oikonym typu Olomouc a Jaroměřice. Výsledky vycházejí ze zhodnocení problematiky ve vybraných mluvnicích současné češtiny a především z několikaletého výzkumu rozsáhlého materiálu korpusu SYN2005. Lze říci, že tlak apelativního systému, do kterého se oikonyma při komunikaci začleňují, způsobuje, že se česká domácí oikonyma postupně rodově sjednocují s obdobně zakončenými apelativy. V současnosti kolísá v rodě (m/f) v oblasti spisovného jazyka jen malá skupina českých oikonym zakončených na konsonant, např. Aš, Unhošť, Zliv, Želiv.
Abstract (in English)
The contribution deals with the development and current state of the grammar gender of the Czech oikonyma, type Olomouc and Jaroměřice. Results follow from evaluation of this matter in selected grammars of contemporary Czech and, in particular, from several-year research of SYN2005 corpus material. It is possible to say that the pressure of the apelative system, into which oikonyma are included within communication,causes that the Czech domestic oikonyma are gradually united, as to the gender, with similarly ended apelatives. Currently, fluctuation in gender (m/f) in standard Czech language appears only in a small group of Czech consonant-ended oikonyma, e.g. Aš, Unhošť, Zliv, Želiv.
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 09:47