KOUTSKÁ, Mariana. Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících studentů SŠ (Creative drama as a determinant of the relationship between hearing and deaf secondary school students). In Jiří Králík. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. 2011th ed. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. p. 55 - 64. ISBN 978-80-904877-2-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících studentů SŠ
Name in Czech Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících studentů SŠ
Name (in English) Creative drama as a determinant of the relationship between hearing and deaf secondary school students
Authors KOUTSKÁ, Mariana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2011. vyd. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011, p. 55 - 64, 10 pp. 2011.
Publisher MAGNANIMITAS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00052461
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-904877-2-7
Keywords (in Czech) vzájemný vtah; slyšící; neslyšící; identita; komunita; kultura Neslyšících; sociální kompetence; dramatická výchova; inkluze
Keywords in English Relationship; hearing people; deaf people; identity; community; Deaf culture; social skills; creative drama; inclusion
Changed by Changed by: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Changed: 18/2/2013 20:11.
Abstract
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na problematiku vzájemného vztahu slyšících a neslyšících ovlivněnou jak celospolečenským historickým vývojem, tak samotnou kulturou Neslyšících. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo dokázat pozitivní nebo negativní vliv dramatické výchovy na vzájemný vztah slyšících a neslyšících. Příspěvek představuje možnosti využití dramatické výchovy na středních školách v kontextu inkluzivního vzdělávání a výstupy projektu „Vzájemný vztah slyšících a neslyšících“.
Abstract (in English)
The objective of this paper is to present results of the research focused on the relationship between hearing and deaf students of secondary schools featured by the all-society historical development and by the Deaf culture itself. The major aim of the research was to prove positive or negative influence of creative drama on the relationship between the hearing and the deaf. The paper presents possibilities of using creative drama in secondary schools and in inclusive education. The output and evaluation of the project entitled „Relationship between hearing and deaf people“ constitutes an integral part of this paper.
PrintDisplayed: 4/7/2022 01:07